Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dân sự

Được đăng lên bởi nguyenhong9606
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP DÂN SỰ
BÀI 2 :(4 CÂU ĐẦU)
1. Cho biết các loại thời hiệu trong lĩnh vực thừa kế
Theo điều 645 BLDS 2005 thì thời hiệu trong lĩnh vực thừa kế gồm có:

- Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc
bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

- Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại
là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
2. Yêu cầu của ông Trạch có trong thời hiệu không trong trường hợp nhà ở do cụ Tành và cụ Chắc
tạo lập. Nêu cơ sở pháp lý khi trả lời?
yêu cầu của cụ Trạch vẫn trong thời hiệu trong trường hợp nhà ở do cụ Tành và cụ Chắc tạo lập
Theo điều 645 BLDS 2005 quy định: “thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản,
xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ
thời điểm mở thừa kế”
Mặt khác vì tài sản này là do hai vợ chồng cụ Tành và cụ Chắc cùng tạo lập nên ta óc thể áp dụng
quy định tại điều 668 BLDS 2005: “Di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau
cùng chết hoặc tại thời điềm vợ chồng cùng chết”
Xét trong trường hợp này cụ Tành mất tháng 2/1986 còn cụ Chác mất năm 2009. Tính đến nay là
6 năm kể từ ngày người cuối cùng trong hai vợ chồng mất. Theo đoạn 1 điêu 645 BLDS 2005 thì yêu
cầu của ông Trạch vẫn trong thời hiệu.
3. Câu trả lời cho câu hỏi trên có khác không khi bà sắc định cư tại mỹ từ năm 1990 và nhà ở do
cụ Tành và cụ Chắc tạo lập? vì sao?
Có. vì đối với việc thừa kế về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 thì áp dụng theo nghị quyết
58/1998 và nghị quyết 1037/2006 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội. khoản 2 điều 17 của nghị quyết
58 quyết định ko tính vào thời hieeujtrong thủ tục giải quyết các vụ án dân sự đối với giao dịch dân
sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991.
Tại khoản 2 điều 39 nghi quyết 1037 quy định: thời gian từ ngày 01/07/1996 đén ngày nghị quyêt
này có hiệu lực (01/09/2006) không tính vào thời hiệu trong thủ tục giải quyết các vụ án dân sự đối
với giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người việt nam định ư ở nước
ngoài tham gia. Đây là khoảng thời gian gián đoạn, các quan hệ về thừa kế phát sinh nhưng không
được giải quyết mà chờ đến khi có văn bản quy định cụ thể.
Trong trường hợp này bà Sắc định cư tại Mỹ từ năm 1990 và nhà ở do cụ Tành và cụ Chắc tạo lập
nên yêu càu của ông Trạnh sẽ không đươc giải quyết

...
BÀI TP DÂN S
BÀI 2
:(4 CÂU ĐU)
1. Cho biết các loi thi hiu trong lĩnh vc tha kế
Theo điu 645 BLDS 2005 thì thi hiu trong lĩnh vc tha kế gm có:
-
Thi hiu khi kin đ ngưi tha kế yêu cu chia di sn, xác nhn quyn tha kế ca mình hoc
bác b quyn tha kế ca ngưi khác là mưi năm, k t thi đim m tha kế.
-
Thi hiu khi kin đ yêu cu ngưi tha kế thc hin nghĩa v v tài sn ca ngưi chết đ li
là ba năm, k t thi đim m tha kế.
2. Yêu cu ca ông Trch có trong thi hiu không trong trưng hp nhà do c Tành và c Chc
to lp. Nêu cơ s pháp lý khi tr li?
yêu cu ca c Trch vn trong thi hiu trong trưng hp nhà do c Tành và c Chc to lp
Theo điu 645 BLDS 2005 quy đnh: thi hiu khi kin đ ngưi tha kế yêu cu chia di sn,
xác nhn quyn tha kế ca mình hoc bác b quyn tha kế ca ngưi khác là mưi năm, k t
thi đim m tha kế
Mt khác vì tài sn này là do hai v chng c Tành và c Chc cùng to lp nên ta óc th áp dng
quy đnh ti điu 668 BLDS 2005: Di chúc chung ca v chng có hiu lc t thi đim ngưi sau
cùng chết hoc ti thi đim v chng cùng chết
Xét trong trưng hp này c Tành mt tháng 2/1986 còn c Chác mt năm 2009. Tính đến nay là
6 năm k t ngày ngưi cui cùng trong hai v chng mt. Theo đon 1 điêu 645 BLDS 2005 thì yêu
cu ca ông Trch vn trong thi hiu.
3. Câu tr li cho câu hi trên có khác không khi bà sc đnh cư ti m t năm 1990 và nhà do
c Tành và c Chc to lp? vì sao?
Có. vì đi vi vic tha kế v nhà đưc xác lp trưc ngày 1/7/1991 thì áp dng theo ngh quyết
58/1998 và ngh quyết 1037/2006 ca U Ban Thưng V Quc Hi. khon 2 điu 17 ca ngh quyết
58 quyết đnh ko tính vào thi hieeujtrong th tc gii quyết các v án dân s đi vi giao dch dân
s v nhà đưc xác lp trưc ngày 01/7/1991.
Ti khon 2 điu 39 nghi quyết 1037 quy đnh: thi gian t ngày 01/07/1996 đén ngày ngh quyêt
này có hiu lc (01/09/2006) không tính vào thi hiu trong th tc gii quyết các v án dân s đi
vi giao dch dân s v nhà đưc xác lp trưc ngày 01/7/1991 có ngưi vit nam đnh ư nưc
ngoài tham gia. Đây là khong thi gian gián đon, các quan h v tha kế phát sinh nhưng không
đưc gii quyết mà ch đến khi có văn bn quy đnh c th.
Trong trưng hp này bà Sc đnh cư ti M t năm 1990 và nhà do c Tành và c Chc to lp
nên yêu càu ca ông Trnh s không đươc gii quyết
Bài tập dân sự - Trang 2
Bài tập dân sự - Người đăng: nguyenhong9606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập dân sự 9 10 682