Ktl-icon-tai-lieu

bài tập dân sự

Được đăng lên bởi vuxuando3919
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ BÀI 03: Vụ việc thứ ba
Tình huống 1: Việc ông Triệu Đức Nhật (chủ nhà nghỉ tại xã Ea Kar, Đắc Lắc)
đã quay clip cảnh ông NgVB - một cán bộ TAND huyện này mua dâm rồi sau đó
tố cáo. Trong đơn ông Nhật trình bày, từ năm 2008 đến năm 2011, ông NgVB
nhiều lần vài nhà nghỉ do vợ chồng ông làm chủ để mua dâm, một trong
những lần đó vợ ông Nhật đẫ quay lại được một clip dài 35 phút. Năm 2011,
vợ ông Nhật bị bắt và bị xử năm băm tù tội chứa mại dâm. Vì vụ án này, ông
Nhật đã bán nhà nghỉ và bỏ ra 200 triệu đồng để "chạy án" cho vợ. Ông NgVB
nằm trong số người được ông Nhật đưa tiền "chạy án", tuy nhiên vợ ông vẫn
không thể thoát tội và ông nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được. Mới đây,
trong lúc dọn dẹp nhà cửa, ông Nhật vô tình tìm được băng quay lại clip mua
dâm của ông NgVB nên đã làm đơn tố cáo với mục đích đòi lại số ti ền "ch ạy
án". Ông Nguyễn Xuân Cử - Phó Bí thư Huyện ủy Ea Kar cho biết ông NgVB
đang là huyện ủy viên nhiệm kì 2014-2015 thuộc diện cơ cấu. Hiện Thường
trực Huyện ủy đã mời ông NgVB lên làm việc và yêu cầu viết bản tường trình
chi tiết, nếu đúng như tố cáo thì sẽ kiên quyết xử lý, không bao che.
Tình huống 2: Dư luận trong quá khứ cũng đã rất bức xúc về việc hai bảo
mẫu ở cơ sở mầm non Đông Phương với những hành động bạo hành các cháu
nhỏ. Nhưng ít ai biết rằng, "anh hùng thầm lặng" trong vụ phát hiện các bảo
mẫu này là một thợ xây với chiếc iPhone của mình. Anh H. (công nhân xây
dựng, tạm trú Q.Thủ Đức, TP.HM) chứng kiến cảnh bảo mẫu đánh đập, ép các
cháu ăn rất đáng sợ. Anh H. cho rằng nếu không quay clip thì sẽ chẳng ai bi ết
được sự thật tàn nhẫn bên trong nhà trẻ, vì ngôi trường của bảo mẫu Phương
dài 30m và đóng kín cửa, không ai thấy được tường tận cảnh bên trong. Tranh
thủ những lúc không có người ở phía sau nhà, anh H. chọc thủng mấy lỗ trên
tấm tôn để nhìn qua nhà trẻ và để quay lại toàn bộ sự việc. Sau khi quay đ ược
3 đoạn clip, anh H. mang tới công an P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức để tố cáo.
Hãy cho biết:
1.Hành vi quay camera trong hai trường hợp trên có hợp pháp hay
không? Tại sao?
2.Quyền đối với hình ảnh của cá nhân và quyền đối với bí mật đời t ư
của cá nhân cảu người bị quay camera trong hai trường hợp trên có bị xâm
phạm không? Tại sao?

3.Đưa ra quan điểm giải quyết của nhóm theo quy định của pháp luật
hiện hành đối với từng trường hợp trên dưới giác độ so sánh.

A.ĐẶT VẤN ĐỀ
Quyền nhân thân là một trong những đối tượng được luật dân sự điều
chỉnh và bảo vệ. Trong đó phải nói tới là quyền của cá nhân đối với hình ả...
Đ I 03: V vi c th ba
nh hu ng 1: Vi c ông Tri u Đ c Nh t (ch nhà ngh t i xã Ea Kar, Đ c L c)
đã quay clip c nh ông NgVB - m t cán b TAND huy n này mua dâm r i sau đó
t cáo. Trong đ n ông Nh t trình bày, t năm 2008 đ n năm 2011, ông NgVB ơ ế
nhi u l n vài nhà ngh do v ch ng ông làm ch đ mua dâm, m t trong
nh ng l n đó v ông Nh t đ quay l i đ c m t clip dài 35 phút. Năm 2011, ượ
v ông Nh t b b t và b x năm băm tù t i ch a m i dâm. Vì v án này, ông
Nh t đã bán nhà ngh và b ra 200 tri u đ ng đ "ch y án" cho v . Ông NgVB
n m trong s ng i đ c ông Nh t đ a ti n "ch y án", tuy nhiên v ông v n ườ ượ ư
không th thoát t i và ông nhi u l n đòi l i ti n nh ng không đ c. M i đây, ư ượ
trong lúc d n d p nhà c a, ông Nh t vô tình tìm đ c băng quay l i clip mua ượ
dâm c a ông NgVB nên đã làm đ n t cáo v i m c đích đòi l i s ti n "ch y ơ
án". Ông Nguy n Xuân C - Phó Bí th Huy n y Ea Kar cho bi t ông NgVB ư ế
đang là huy n y viên nhi m kì 2014-2015 thu c di n c c u. Hi n Th ng ơ ườ
tr c Huy n y đã m i ông NgVB lên làm vi c và yêu c u vi t b n t ng trình ế ườ
chi ti t, n u đúng nh t cáo thì sẽ kiên quy t x , không bao che.ế ế ư ế
nh hu ng 2: D lu n trong quá kh cũng đã r t b c xúc v vi c hai b o ư
m u c s m m non Đông Ph ng v i nh ng hành đ ng b o hành các cháu ơ ở ươ
nh . Nh ng ít ai bi t r ng, "anh hùng th m l ng" trong v phát hi n các b o ư ế
m u này là m t th xây v i chi c iPhone c a mình. Anh H. (công nhân xây ế
d ng, t m trú Q.Th Đ c, TP.HM) ch ng ki n c nh b o m u đánh đ p, ép các ế
cháu ăn r t đáng s . Anh H. cho r ng n u không quay clip thì sẽ ch ng ai bi t ế ế
đ c s th t tàn nh n bên trong nhà tr , vì ngôi tr ng c a b o m u Ph ng ượ ư ươ
dài 30m và đóng kín c a, không ai th y đ c t ng t n c nh bên trong. Tranh ượ ư
th nh ng lúc không có ng i phía sau nhà, anh H. ch c th ng m y l trên ườ
t m tôn đ nhìn qua nhà tr và đ quay l i toàn b s vi c. Sau khi quay đ c ộ ự ượ
3 đo n clip, anh H. mang t i công an P.Hi p Bình Ph c, Q.Th Đ c đ t cáo. ướ
Hãy cho bi t:ế
1.Hành vi quay camera trong hai tr ng h p trên có h p pháp hay ườ
không? T i sao?
2.Quy n đ i v i hình nh c a cá nhân và quy n đ i v i bí m t đ i t ư
c a cá nhân c u ng i b quay camera trong hai tr ng h p trên có b xâm ườ ườ
ph m không? T i sao?
bài tập dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập dân sự - Người đăng: vuxuando3919
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bài tập dân sự 9 10 809