Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dân sự

Được đăng lên bởi chaudaive09
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[Bài tập] Chia tài sản thừa kế
Ông A kết hôn với bà B và có 2 con chung là C, D. C bị bại liệt từ nhỏ. D có vợ là E và 2 con là F, G.
+ 2004, D bị bệnh chết.
+ 2/2006 bà B lập di chúc hợp pháp để lại 1/3 căn nhà cho cháu nội là G huởng thừa kế.
+ 10/2006 bà B chết. Sau đó các bên xảy ra tranh chấp.
Giải quyết tranh chấp biết rằng:
+ Tài sản riêng của D là 100tr+ Căn nhà là tài sản chung của ông A & bà B trị giá 240tr. Cha mẹ bà B đã
chết.
Bài giải:
Các bài tập dạng này chúng ta nên có diễn giải đầy đủ các bạn. Để người khác có thể đọc
hiểu và dể có điểm hơn.
Do D chết không để lại di chúc nên phần di sản sẽ được chia theo pháp luật:
F = G = E = A = B = 100/5 = 20 triệu.
Tài sản bà B để lại cho cháu nội là 1/3 căn nhà
(Mọi người lưu ý: Bà B chỉ để lại tài sản là 1/3 căn nhà nên chúng ta phải xác định đúng số
tài sản của bà B.
Tài sản của bà B là 240/2 = 120 triệu. 3 giá trị căn nhà = 240/3 = 80 tri ệu như vậy mặc dù
là tài sản chung nhưng di sản để lại trên tổng số tài sản chung đó vẫn còn nằm trong giới
hạn tài sản riêng của bà B nên 1/3 giá trị căn nhà vẫn hợp lý. Như vậy tài sản để lại cho G
= 1/3 x 240 = 80 triệu.
(Lưu ý: Di chúc để lại là 1/3 căn nhà, nên phần tài sản thừa kế từ con (D) của bà B không
được tính vào.
Giả sử phần tài sản của bà B đem chia theo pháp luật:
C = D = A = (120 + 20)/3 = 46,7 triệu.
1 suất theo điều 669 (cho ông A) = (2/3) x 46,7 = 31,1 triệu.
Tài sản bà B còn lại = (120 + 20) triệu – 80 triệu (1/3 căn nhà cho G) - 31,3 triệu
(2/3 của ông A) = 28,7 triệu.
Tài sản của bà B đem chia theo pháp luật:
C = D ( F + G= thế vị) = A = 28,7/3 = 9,6 triệu
Như vậy phần tài sản sau khi chia:
F = 4,8 (Phần thừa kế kế vị) + 20 (Thừa kế từ mẹ) = 24,8 triệu.
G = 4,8 (Phần thừa kế kế vị) + 20 (Thừa kế từ mẹ) + 80 (1/3 căn nhà) = 104,8
triệu.
E = 20 triệu (Thừa kế từ vợ).
A = 120 (1/2 căn nhà) + 20 (Thừa kế từ con) + 9,6 (Thừa kế từ vợ theo PL) + 31,1
(Thừa kế từ vợ theo Đ 669) = 180,7
C = 9,6 Triệu
Tổng tài sản 339,9 triệu (Do làm tròn số)
Phần chữ đỏ là chia lại cho đúng
Tôi đã cố ý làm cái bài này sai nhưng không ai phản hồi, hôm nay em Bích Thủy hỏi thì xin
điều chỉnh lại cho đúng.
Giả sử phần tài sản của bà B đem chia theo pháp luật:
C = D = A = (120 + 20)/3 = 46,7 triệu.
1 suất theo điều 669: A = C = (2/3) x 46,7 = 31,1 triệu.
Tài sản bà B còn lại = (120 + 20) triệu - 62,6 triệu (2/3 của ông A + C) = 77,4
triệu.
Phần tài sản của bà B sau khi chia cho các đối tượng 669 ít hơn 1/3 giá trị cần nhà,
nên phải lấy từ phần đã chia cho G.
Tài sản G ...
[Bài tập] Chia tài sản thừa kế
Ông A kết hôn với bà B và có 2 con chung là C, D. C bị bại liệt từ nhỏ. D có vợ là E và 2 con là F, G.
+ 2004, D bị bệnh chết.
+ 2/2006 bà B lập di chúc hợp pháp để lại 1/3 căn nhà cho cháu nội là G huởng thừa kế.
+ 10/2006 bà B chết. Sau đó các bên xảy ra tranh chấp.
Giải quyết tranh chấp biết rằng:
+ Tài sản riêng của D là 100tr+ Căn nhà là tài sản chung của ông A & bà B trị giá 240tr. Cha mẹ bà B đã
chết.
Bài gi i:
Các bài t p d ng này chúng ta nên có di n gi i y các b n. ng i khác có th c ả đầ đủ Đ ườ đọ
hi u và d i m h n. đ ơ
Do D ch t không l i di chúc nên ph n di s n s c chia theo pháp lu t:ế để ạ đượ
F = G = E = A = B = 100/5 = 20 tri u.
Tài s n bà B l i cho cháu n i là 1/3 c n nhà để ạ ă
(M i ng i l u ý: Bà B ch l i tài s n là 1/3 c n nhà nên chúng ta ph i xác nh úng s ườ ư để ạ ă đị đ
tài s n c a bà B.
Tài s n c a bà B là 240/2 = 120 tri u. 3 giá tr c n nhà = 240/3 = 80 tri u nh v y m c dù ă ư
là tài s n chung nh ng di s n l i trên t ng s tài s n chung ó v n còn n m trong gi i ư để ạ đ
h n tài s n riêng c a bà B nên 1/3 giá tr c n nhà v n h p lý. Nh v y tài s n l i cho G ă ư để ạ
= 1/3 x 240 = 80 tri u.
(L u ý: Di chúc l i là 1/3 c n nhà, nên ph n tài s n th a k t con (D) c a bà B không ư để ạ ă ế
c tính vào.đượ
Gi s ph n tài s n c a bà B em chia theo pháp lu t: đ
C = D = A = (120 + 20)/3 = 46,7 tri u.
1 su t theo i u 669 (cho ông A) = (2/3) x 46,7 = 31,1 tri u. đ
Tài s n bà B còn l i = (120 + 20) tri u – 80 tri u (1/3 c n nhà cho G) - 31,3 tri u ă
(2/3 c a ông A) = 28,7 tri u.
Tài s n c a bà B em chia theo pháp lu t: đ
C = D ( F + G= th v ) = A = 28,7/3 = 9,6 tri uế
Nh v y ph n tài s n sau khi chia:ư
F = 4,8 (Ph n th a k k v ) + 20 (Th a k t m ) = 24,8 tri u. ế ế ế
G = 4,8 (Ph n th a k k v ) + 20 (Th a k t m ) + 80 (1/3 c n nhà) = 104,8 ế ế ế ă
tri u.
E = 20 tri u (Th a k t v ). ế
A = 120 (1/2 c n nhà) + 20 (Th a k t con) + 9,6 (Th a k t v theo PL) + 31,1ă ế ế
(Th a k t v theo 669) = 180,7 ế Đ
C = 9,6 Tri u
T ng tài s n 339,9 tri u (Do làm tròn s )
Ph n ch là chia l i cho úng đỏ đ
Tôi ã c ý làm cái bài này sai nh ng không ai ph n h i, hôm nay em Bích Th y h i thì xin đ ư
i u ch nh l i cho úng.đ đ
Gi s ph n tài s n c a bà B em chia theo pháp lu t: đ
C = D = A = (120 + 20)/3 = 46,7 tri u.
1 su t theo i u 669: A = C = (2/3) x 46,7 = 31,1 tri u. đ
Tài s n bà B còn l i = (120 + 20) tri u - 62,6 tri u (2/3 c a ông A + C) = 77,4
tri u.
Ph n tài s n c a bà B sau khi chia cho các i t ng 669 ít h n 1/3 giá tr c n nhà, đố ượ ơ
nên ph i l y t ph n ã chia cho G. đ
Tài s n G ch nh n c : 77,4 tri u đượ
Nh v y ph n tài s n sau khi chia:ư
Bài tập dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập dân sự - Người đăng: chaudaive09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập dân sự 9 10 868