Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập học kỳ Asea

Được đăng lên bởi van-snail-2911
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ BÀI
Để xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN, chính phủ các quốc gia Đông Nam Á
đã từng bước vạch ra các nội dụng hợp tác cụ thể và lộ trình thực hiện các nội dung đó. Kế
hoạch tổng thể xây sựng ASCC được ASEAN thông qua năm 2009, ASCC sẽ tập trung
vào 6 nội dung chủ chốt, bao gồm: phát triển con người, bảo trợ và phúc lợi xã hội, các
quyền và công bằng xã hội, đảm bảo môi trường bền vững, tạo dựng bản sắc ASEAN, thu
hẹp khoảng cách phát triển.
Trong đó, vấn đề "quyền công bằng xã hội" liên quan đến những đối tượng dễ bị tổn
thương đặc biệt như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, đã được ASEAN quan
tâm từ thập niên thứ 7 của thế ki trước và đến nay sẽ tiếp tục được quan tâm ưu tiên từ
nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội bằng những chiến lược và chính sách cụ
thể. Nổi trội trong đấy là việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền và phúc lợi của phụ nữ _ một
mối quan tâm chung của toàn nhân loại và được thể chế hóa trong nhiều công ước quốc tế
về quyền con người.
Vì lí do trên, em xin đi nghiên cứu đề tài "Bình luận quyền phụ nữ trong ASEAN"
dưới các góc độ cở sở lí luận, cơ sở pháp lí và thực tiễn triển khai.

BÀI LÀM
I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN.
Cũng như mọi công dân khác, phụ nữ các nước ASEAN được hưởng những quyền cơ
bản của con người ghi nhận trong các văn bản pháp luật mỗi quốc gia, đó là các quyền dân
sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, quyền được sống và tự do, bình đẳng trước pháp
luật. . . Nghiên cứu quyền của phụ nữ theo pháp luật các nước ASEAN được chia thành
hai nhóm là nhóm quyền chung và nhóm quyền riêng của phụ nữ.
1.Các quyền chung.
Phụ nữ được hưởng mọi quyền cơ bản của một công dân. Tuy nhiên, có một số
quyền vì ảnh hưởng bởi chính trị, văn hóa, tôn giáo... nên không giống nhau ở các quốc gia
ASEAN. Như quyền bình đẳng nam nữ ở các nước chịu ảnh hưởng của Hồi giáo. Ví dụ,
mặc dù quy định rằng mọi công dân có quyền bình đẳng, "không phân biệt đối xử công
dân do màu da, tôn giáo, địa vị, văn hoá, giới tính, sức khỏe " (Điều 348), thậm chí còn
nêu rõ "phụ nữ có các quyền tương tự như nam giới" (Điều 350), "Bà mẹ, trẻ em, phụ nữ
mang thai có quyền bình đẳng theo pháp luật” (Điều 351) nhưng Hiến pháp Myanmar vẫn
cho phép Chính phủ được quyền chỉ định nhân sự là nam giới giữ những vị trí được coi là
chỉ phù hợp với đàn ông (Điều 352). Vì thế ở đất nước này, phụ nữ không giữ các vị trí
quan trọng trong xã hội. Xét về mặt thực tế, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ là phổ biến ở
mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những vùng nông thôn. Vì thế, p...
MỞ BÀI
Để xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN, chính phủ các quốc gia Đông Nam Á
đã từng bước vạch ra các nội dụng hợp tác cụ thể và lộ trình thực hiện các nội dung đó. Kế
hoạch tổng thể xây sựng ASCC được ASEAN thông qua năm 2009, ASCC sẽ tập trung
vào 6 nội dung chủ chốt, bao gồm: phát triển con người, bảo trợ phúc lợi hội, các
quyền công bằng hội, đảm bảo môi trường bền vững, tạo dựng bản sắc ASEAN, thu
hẹp khoảng cách phát triển.
Trong đó, vấn đề "quyền công bằng hội" liên quan đến những đối tượng dễ bị tổn
thương đặc biệt như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, đã được ASEAN quan
tâm từ thập niên thứ 7 của thế ki trước đến nay sẽ tiếp tục được quan tâm ưu tiên từ
nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống hội bằng những chiến lược chính ch cụ
thể. Nổi trội trong đấy việc thúc đẩy bảo vệ các quyền phúc lợi của phụ nữ _ một
mối quan tâm chung của toàn nhân loại được thể chế hóa trong nhiều công ước quốc tế
về quyền con người.
do trên, em xin đi nghiên cứu đề tài "Bình luận quyền phụ nữ trong ASEAN"
dưới các góc độ cở sở lí luận, cơ sở pháp lí và thực tiễn triển khai.
BÀI LÀM
I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN.
Cũng như mọi công dân khác, phụ nữ các nước ASEAN được hưởng những quyền cơ
bản của con người ghi nhận trong các văn bản pháp luật mỗi quốc gia, đó là các quyền dân
sự, chính trị, kinh tế, hội, văn hoá, quyền được sống tự do, bình đẳng trước pháp
luật. . . Nghiên cứu quyền của phụ nữ theo pháp luật các nước ASEAN được chia thành
hai nhóm là nhóm quyền chung và nhóm quyền riêng của phụ nữ.
1.Các quyền chung.
Phụ n được ởng mọi quyền bản của một công dân. Tuy nhiên, một số
quyền vì ảnh hưởng bởi chính trị, văn hóa, tôn giáo... nên không giống nhau ở các quốc gia
ASEAN. Như quyền bình đẳng nam nữ các nước chịu ảnh hưởng của Hồi giáo. dụ,
mặc quy định rằng mọi công dân quyền bình đẳng, "không phân biệt đối xử công
dân do màu da, tôn giáo, địa vị, văn hoá, giới tính, sức khỏe " (Điều 348), thậm chí còn
nêu "phụ nữ các quyền tương tự như nam giới" (Điều 350), " mẹ, trẻ em, phụ nữ
mang thai có quyền bình đẳng theo pháp luật” (Điều 351) nhưng Hiến pháp Myanmar vẫn
cho phép Chính phủ được quyền chỉ định nhân sự nam giới giữ những vị trí được coi
chỉ phù hợp với đàn ông (Điều 352). thế đất ớc này, phụ nữ không giữ các vị trí
quan trọng trong xã hội. Xét về mặt thực tế, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ là phổ biến ở
mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những vùng nông thôn. Vì thế, phụ nữ thế giới nói chung và các
nước ASEAN nói riêng luôn đấu tranh để đòi thực thi quyền bình đẳng pháp luật thừa
nhận.
Ngoài ra, Quyền chính trị cũng quyền quan trọng của phụ nữ các quốc gia
ASEAN. Pháp luật của đa số các nước ASEAN đều công nhận quyền bầu cử coi đây
1
Bài tập học kỳ Asea - Trang 2
Bài tập học kỳ Asea - Người đăng: van-snail-2911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập học kỳ Asea 9 10 715