Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập học kỳ lao động

Được đăng lên bởi Duy Tuấn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC

Câu 1:
Nội dung quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động theo quy định pháp
luật hiện hành?
1.Khái niệm và đặc điểm quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động
(NSDLĐ)
a.Khái niêm
Quyền quản lý lao động của NSDLĐ là quyền NSD được điều khiển quá trình lao
động của người lao động thông qua các hoạt động thiết lập công cụ quản lý lao
động và tổ chức thực hiên QLLĐ theo khuôn khổ pháp luật
Quyền quản lý lao động được coi là đặc quyền của NSDLĐ. Không NSDLĐ nào
lại không có quyền này, vì nó là quyền lực không thể thiếu trong quá trình duy trì
mối quan hệ lao động nói riêng và trong quá trình sản xuất kinh doanh nói chung.
Trong lĩnh vực lao động và trong lĩnh vực pháp chế lao động, quyền quản lý lao
động của NSDLĐ được xem xét dưới những khía cạnh khác nhau:
-Quyền quản lý lao động là dạng quyền năng được sử dụng trong quá trình lao
động, bởi NSDLĐ. NSDLĐ sẽ sử dụng quyền quản lý lao động dưới những
phương pháp khác nhau.Đối với NSDLĐ,quyền quản lý lao động vừa là phương
tiện giúp cho họ duy trì trật tự lao động vừa là cơ sở để khẳng định thế mạnh trước
NLĐ.
-Quyền quản lý lao động là hệ thống các quy định của pháp luật về quyền của
NSDLĐ nhằm giúp cho họ duy trì được nề nếp của quá trình lao động.Đây là
quyền lợi đặc thù mà nhà nước đã chuyển giao cho NSDLĐ.
b.Đặc điểm
-Là loại quyền lực có tính chất đơn phương: Sự đơn phương trong việc sử dụng
quyền lực của NSDLĐ là điều cần thiết. NSDLĐ có quyền tự lựa chọn phương
pháp quản lý tối ưu vì hiệu quả công việc. Các quyết định được NSDLĐ cân nhắc
và áp dụng tùy hoàn cảnh. Tuy nhiên tính đơn phương này không phải là tuyệt đối.
NSDLĐ vẫn có thể tham khảo ý kiến từ những người tin cậy để đưa ra quyết định.

-Quyền quản lý cho phép kiểm soát toàn diện: NSDLĐ có quyền sử dụng nhiều
phương pháp khác nhau để thực hiện sự kiểm soát các hoạt động chung cũng như
hành vi của từng NLĐ.
-Người quản lý có quyền áp dụng các phương thức khác nhau trong đó có các trách
nhiệm pháp lý :Trong quá trình thực thi quyền quản lý lao động, nhà quản lý, với
những cấp độ khác nhau, có quyền sử dụng những phương thức khác nhau để đảm
bảo thực thi quyền lực một cách hiệu quả. Đồng thời đi kèm với việc sử dụng
phương thức quản lý là những công cụ quản lý thích hợp.Công cụ có tác dụng đặc
biệt chính là hệ thống các quy tắc xử sự do đơn vị sử dụng lao động đặt ra và các
quy định của pháp luật về quy định. Trong lý luận thực tiễn pháp lý, NSDLĐ có
quyền áp dụng hai loại trách nhiệm pháp lý rất quan trọng, đó là:trách nh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập học kỳ lao động - Người đăng: Duy Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập học kỳ lao động 9 10 366