Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kỳ: “Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay”.

Được đăng lên bởi dangdieuha-hlu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU.
Quyền con người là một vấn đề được cả nhân loại quan tâm và nghiên cứu.
Ở Việt Nam hiện nay thì quyền con người đã trở thành một trong những đạo
luật cơ bản được quy định trong Hiến pháp cụ thể là trong Hiến pháp 2013.
Để đảm bảo cho quyền con người được thực hiên và bảo vệ cần có sự giám
sát chặt chẽ của đông đảo quần chúng nhân dân. Trong đó pháp luật đóng
vai trò không nhỏ trong việc giám sát thực hiện quyền con người. Sau đây
em xin được làm rõ phần nào về một số vấn đề “Vai trò của pháp luật trong
việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay”.
NỘI DUNG.
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG
VIỆC BẢO ĐẢM, BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM.
1. Khái niệm về pháp luật.
Có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa pháp luật khác nhau, nhưng có thể
hiểu pháp luật là : Hệ thống những quy tắc xử sự chung, do nhà nước ban
hành đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của nhà nước và là công cụ điều
chỉnh các quan hệ xã hội vì lợi ích, mục đích của giai cấp thống trị, vì sự
tồn tại và phát triển của xã hội.
2.Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở
Việt Nam.
Pháp luật là tiền đề, nền tảng tạo cơ sở pháp lý để công dân đấu tranh bảo vệ
các quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Ở đây pháp luật được xem xét không
chỉ với tư cách là công cụ, phương tiện của nhà nước mà là công cụ, vũ khí
của mọi người trong xã hội để thực hiện, bảo vệ quyền con người. Bởi vì
pháp luật là chuẩn mực của sự công bằng,. Nó là cơ sở căn cứ để công dân
đánh giá, kiểm tra, đối chiếu các hành vi sai phạm của cá nhân, tổ chức hay
cơ quan tổ chức, công chức nhà nước. Để đấu tranh bảo vệ các quyền và lợi
ích hợp pháp của quyền con người.
Vai trò của pháp luật trong việc thưc hiện và bảo vệ quyền con người còn
thể hiện trong mối quan hệ giữa pháp luật và các điều kiện bảo đảm khác :
Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
3. Quyền con người.
Xuất phát từ góc độ triết học và căn cứ vào những vấn đề cơ bản của
quyền con người, có thể định nghĩa như sau: Quyền con người là
những đòi hỏi chính đáng về tự do và những nhu cầu sống cơ bản
được đáp ứng của con người.
Xét về mặt lịch sử học thuyết, cơ sở trực tiếp về quyền con người là
học thuyết về quyền tự nhiên.

Ngay trong bản tuyên ngôn độc lập của nước ta năm 1945 Chủ Tịch
Hồ Chí Minh đã tiếp thu những tiến bộ của bản tuyên ngôn nước Mỹ
(1776) và của Pháp(1789) về các quyền thiêng liêng và bất khả xâm
phạm của con người.
Đã nói lên một điều là quyền con người là giá trị chung của nhân loại.
Sau nhiề...
LỜI MỞ ĐẦU.
Quyền con người là một vấn đề được cả nhân loại quan tâm và nghiên cứu.
Ở Việt Nam hiện nay thì quyền con người đã trở thành một trong những đạo
luật cơ bản được quy định trong Hiến pháp cụ thể là trong Hiến pháp 2013.
Để đảm bảo cho quyền con người được thực hiên và bảo vệ cần có sự giám
sát chặt chẽ của đông đảo quần chúng nhân dân. Trong đó pháp luật đóng
vai trò không nhỏ trong việc giám sát thực hiện quyền con người. Sau đây
em xin được làm rõ phần nào về một số vấn đề “Vai trò của pháp luật trong
việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay”.
NỘI DUNG.
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG
VIỆC BẢO ĐẢM, BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM.
1. Khái niệm về pháp luật.
Có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa pháp luật khác nhau, nhưng có thể
hiểu pháp luật là : Hệ thống những quy tắc xử sự chung, do nhà nước ban
hành đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của nhà nước và là công cụ điều
chỉnh các quan hệ xã hội vì lợi ích, mục đích của giai cấp thống trị, vì sự
tồn tại và phát triển của xã hội.
2.Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở
Việt Nam.
Pháp luật là tiền đề, nền tảng tạo cơ sở pháp lý để công dân đấu tranh bảo vệ
các quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Ở đây pháp luật được xem xét không
chỉ với tư cách là công cụ, phương tiện của nhà nước mà là công cụ, vũ khí
của mọi người trong xã hội để thực hiện, bảo vệ quyền con người. Bởi vì
pháp luật là chuẩn mực của sự công bằng,. Nó là cơ sở căn cứ để công dân
đánh giá, kiểm tra, đối chiếu các hành vi sai phạm của cá nhân, tổ chức hay
cơ quan tổ chức, công chức nhà nước. Để đấu tranh bảo vệ các quyền và lợi
ích hợp pháp của quyền con người.
Vai trò của pháp luật trong việc thưc hiện và bảo vệ quyền con người còn
thể hiện trong mối quan hệ giữa pháp luật và các điều kiện bảo đảm khác :
Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
3. Quyền con người.
Xuất phát từ góc độ triết học và căn cứ vào những vấn đề cơ bản của
quyền con người, có thể định nghĩa như sau: Quyền con người là
những đòi hỏi chính đáng về tự do và những nhu cầu sống cơ bản
được đáp ứng của con người.
Xét về mặt lịch sử học thuyết, cơ sở trực tiếp về quyền con người là
học thuyết về quyền tự nhiên.
Bài tập kỳ: “Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kỳ: “Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay”. - Người đăng: dangdieuha-hlu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập kỳ: “Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay”. 9 10 378