Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn Luật tố tụng dân sự

Được đăng lên bởi buithuhoai1311
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A. LỜI MỞ ĐẦU:
Thụ lý vụ án dân sự là công việc đầu tiên của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án
dân sự. Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của BLTTDS đã có nhiều quy định mới về thụ lý và trả lại đơn khởi kiện nhưng thực tế khi
áp dụng những quy định này vẫn còn một số vướng mắc. Đây chính là lí do em chọn đề
tài: “Các quy định của pháp luật TTDS hiện hành về thụ lý, trả lại đơn kiện và kiến nghị
hoàn thiện pháp luật về thụ lý, trả lại đơn khởi kiện”

B. NỘI DUNG:
I. Thụ lý vụ án dân sự:
1. Khái niệm thụ lý vụ án dân sự:
Theo điều 167 BLTTDS, sau khi nhận được đơn khởi kiện và các chứng cứ, tài liệu
kèm theo thì Tòa án phải vào sổ nhận đơn và xem xét. Trong trường hợp thấy vụ án thuộc
thẩm quyền của mình thì Tòa án phải báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng
án phí. Sau khi người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí thì Tòa án quyết định nhận giải
quyết và vào sổ thụ lý vụ án dân sự. Các hoạt động đó của Tòa án được gọi là thụ lý vụ án
dân sự. Như vậy, thụ lý vụ án dân sự là việc Tòa án có thẩm quyền chấp nhận giải quyết
đơn khởi kiện của người khởi kiện và vào sổ thụ lý vụ án dân sự để giải quyết theo quy
định của pháp luật tố tụng dân sự.

2. Các quy định của pháp luật TTDS hiện hành về thụ lý vụ án dân sự:
2.1. Các điều kiện để thụ lý vụ án dân sự:
- Điều kiện về chủ thể khởi kiện: Chủ thể khởi kiện vụ án dân sự bao gồm các cá
nhân, cơ quan, tổ chức đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định. Chủ thể khởi
kiện phải là người được tham gia vào các quan hệ pháp luật tố tụng dân sự và họ phải là
những chủ thể có quyền khởi kiện được quy định tại Điều 161 và Điều 162 BLTTDS.
- Điều kiện về thẩm quyền của Tòa án: Tòa án chỉ thụ lý vụ án dân sự đối với những
tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Để vụ án đươc thụ lý, đơn khởi kiện
phải gửi đến đúng Tòa án có thẩm quyền giải quyết, xét xử. Trước hết, phải xác định tranh
chấp đó có thuộc thẩm quyền chung về dân sự của Tòa án theo quy định tại các điều 25,
27, 29 BLTTDS hay không? Ngoài ra, đơn khởi kiện còn phải được gửi đến đúng Tòa án
có thẩm quyền theo cấp xét xử theo Điều 33, 34 và phải đúng thẩm quyền theo lãnh thổ
theo Điều 35, 36 BLTTDS. Trong trường hợp người khởi kiện có quyền lựa chọn Tòa án
theo Điều 36 BLTTDS thì đương sự phải cam kết không khởi kiện tại các Tòa khác, nếu
do các bên thỏa thuận lựa chọn Tòa án giải quyết thì phải kiểm tra tính hợp pháp của thỏa
thuận.
- Điều kiện về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự: Đây là một đ...
A. LỜI MỞ ĐẦU:
Thụ lý vụ án dân sự công việc đầu tiên của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án
dân sự. Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2004 Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của BLTTDS đã có nhiều quy định mới về thụ lý và trả lại đơn khởi kiện nhưng thực tế khi
áp dụng những quy định này vẫn còn một số vướng mắc. Đây chính do em chọn đề
tài: Các quy định của pháp luật TTDS hiện hành về thụ lý, trả lại đơn kiện kiến nghị
hoàn thiện pháp luật về thụ lý, trả lại đơn khởi kiện
B. NỘI DUNG:
I. Thụ lý vụ án dân sự:
1. Khái niệm thụ lý vụ án dân sự:
Theo điều 167 BLTTDS, sau khi nhận được đơn khởi kiện các chứng cứ, tài liệu
kèm theo thì Tòa án phải vào snhận đơn xem xét. Trong trường hợp thấy vụ án thuộc
thẩm quyền của mình thì Tòa án phải báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng
án phí. Sau khi người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí thì Tòa án quyết định nhận giải
quyết và vào sổ thụ lý vụ án dân sự. Các hoạt động đó của Tòa án được gọi là thụ lý vụ án
dân sự. Như vậy, thụ vụ án dân sự việc Tòa án thẩm quyền chấp nhận giải quyết
đơn khởi kiện của người khởi kiện vào sổ thụ vụ án dân sự để giải quyết theo quy
định của pháp luật tố tụng dân sự.
2. Các quy định của pháp luật TTDS hiện hành về thụ lý vụ án dân sự:
2.1. Các điều kiện để thụ lý vụ án dân sự:
- Điều kiện về chủ thể khởi kiện: Chủ thể khởi kiện vụ án dân sự bao gồm các
nhân, quan, tổ chức đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định. Chủ thể khởi
kiện phải người được tham gia vào các quan hệ pháp luật t tụng dân sự họ phải
những chủ thể có quyền khởi kiện được quy định tại Điều 161 và Điều 162 BLTTDS.
- Điều kiện về thẩm quyền của Tòa án: Tòa án chthụ lý vụ án dân sự đối với những
tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Để vụ án đươc thụ lý, đơn khởi kiện
phải gửi đến đúng Tòa án có thẩm quyền giải quyết, xét xử. Trước hết, phải xác định tranh
chấp đó thuộc thẩm quyền chung về dân sự của Tòa án theo quy định tại các điều 25,
27, 29 BLTTDS hay không? Ngoài ra, đơn khởi kiện còn phải được gửi đến đúng Tòa án
thẩm quyền theo cấp xét xử theo Điều 33, 34 phải đúng thẩm quyền theo nh thổ
theo Điều 35, 36 BLTTDS. Trong trường hợp người khởi kiện quyền lựa chọn Tòa án
theo Điều 36 BLTTDS thì đương sự phải cam kết không khởi kiện tại các Tòa khác, nếu
do các bên thỏa thuận lựa chọn Tòa án giải quyết tphải kiểm tra tính hợp pháp của thỏa
thuận.
- Điều kiện về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự: Đây là một điều kiện rất đáng chú ý
bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLTTDS 2004 đã được Quốc hội khóa XII thông
qua ngày 29 tháng 3 năm 2011 khi sửa đổi khoản 1 điều 168 đã không còn quy địnhthời
hiệu khởi kiện đã hết một căn cứ để trả lại đơn khởi kiện nữa. thể nói đây bước
tiến trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật Việt Nam phù hợp với các quy
định của Luật quốc tế. Bởi lẽ, theo thông lệ quốc tế, thời hiệu khởi kiện đây không nên
1
Bài tập lớn môn Luật tố tụng dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn Luật tố tụng dân sự - Người đăng: buithuhoai1311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập lớn môn Luật tố tụng dân sự 9 10 740