Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập luật dân sự

Được đăng lên bởi Trương Linh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1200 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2: ĐTM & ĐMC
•

Ở Việt Nam, vấn đề ĐTM ra đời vào năm 1984 khi có chương trình Tài
nguyên và môi trường.

Mục đích:
•

Cung cấp tư liệu khoa học cần thiết cho việc ra quyết định về một dự án
phát triển. Bảo đảm sự hài hòa giữa việc phát triển kinh tế với bảo vệ môi
trường, hay còn gọi là bảo đảm sự phát triển bền vững.

•

Hình thức thẩm định

- Đối với báo cáo ĐTM, hình thức thẩm định có thể được tiến hành thông
qua một trong 2 hình thức là Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định.
- Đối với báo cáo ĐMC, việc thẩm định chỉ được thông qua Hội đồng thẩm
định mà không được sử dụng dịch vụ thẩm định.
•

Trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo ĐTM được quy định tại điều
21.7 Luật BVMT 2005.

•

Trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo ĐMC được quy định tại điều
17.7 Luật BVMT 2005.

•

Ý nghĩa:

Xem xét tác động của công nghệ đến môi trường, từ đó tiết kiệm thời gian
và chi phí khắc phục hậu quả.
Ràng buộc trách nhiệm pháp lý của các chủ thể khai thác sử dụng tài
nguyên, giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giám sát và áp dụng trách nhiệm
pháp lý cho các chủ thể.
Giảm tải việc thực hiện đánh giá tác động môi trường cho từng dự án cụ thể,
thúc đẩy việc kết hợp các yêu cầu bảo vệ môi trường trong công tác hoạch định
chính sách.
Nâng cao chất lượng của việc ra quyết định chiến lược, tăng sự ủng hộ của
nhân dân đối với các chiến lược, kế hoạch.

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
•

Là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản
lý nhà nước về môi trường, với cộng đồng. Thông qua việc thực hiện cam
kết bảo vệ môi trường các nguồn tác động đến môi trường của dự án được
đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

•

Đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường là các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng không thuộc các dự án phải
lập báo cáo ĐTM hoặc ĐMC theo quy định của pháp luật.

Chương 3: pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi
trường
key
1.
Ô nhiễm môi trường
Quy

Suy

thoái

môi Sự cố môi trường

trường
định Khoản 6 Điều 3 Luật Khoản 7 Điều 3 Luật Khoản 8 điều 3 Luật

tại

bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường

Nguyên

2005
2005
2005
do sự cố ý, tai biến do hành vi cố ý khai do tai biến hoặc rủi ro

nhân

hoặc rủi ro xảy ra thác quá mức các xảy ra trong quá trình
trong quá trình hoạt yếu tố môi trường hoạt động của con
động của con người của con người hoặc người hoặc biến đổi
hoặc biến đổi thất biến đổi thất thườ...

 !"#
"$%&' "(

)$"* +$,-./$%.01234
*45(677839":*45.;<7'
 "%9",+<7783*45<:"(
=#>?0
@A;<44#>?05 B.'"
/$1"C#>+=1D"?0EF>20G?0(
@A;<44)?0H B'"/$=1D"?
0'" B8I2G"20G?0(
4F>?0<44 B/$%0J$
C(KL$M6CNNO(
4F>?0<44) B/$%0J$
K(KL$M6CNNO(

@ PQRS41"T'"".' "U."
*VW*GM$/$7(
@ X"<$14*4*+YT4T548I2G"
"$%&"Z*!/$ ;?/$%"4844*2G"4
*4*+Y4T5(
@ [7734"441"' "U"234G5
Z?%.B*4%&$-$<7' ""'"4J0
V84(
@ \"+ B"T/$%.0.+ B"83T"1T
\2\A;4.+ B.J(
Bài tập luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập luật dân sự - Người đăng: Trương Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập luật dân sự 9 10 778