Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập luật hiến pháp năm 2013

Được đăng lên bởi thuongdv
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập: luật hiến pháp 2013
1. Bộ trưởng Bộ A ban hành một Quyết định theo đó mỗi người chỉ được sở
hữu 01 xe gắn máy. Anh (chị) hãy bình luận từ góc độ Hiến pháp đối với
Quyết định trên. Giả sử Quyết định đó được coi là bất hợp hiến thì cơ chế
xử lý theo Hiến pháp hiện hành của Việt Nam là như thế nào ? Hãy bình
luận cơ chế đó.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh X ban hành một Quyết định theo đó không được
kinh doanh hàng rong trong phạm vi tỉnh X. Anh (chị) hãy bình luận từ
góc độ Hiến pháp đối với Quyết định trên. Giả sử Quyết định đó được coi
là bất hợp hiến thì cơ chế xử lý theo Hiến pháp hiện hành của Việt Nam là
như thế nào ? Hãy bình luận cơ chế đó.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh X ban hành một Quyết định theo đó xe gắn máy
ngoài ngoại tỉnh không được vào tỉnh X. Anh (chị) hãy bình luận từ góc
độ Hiến pháp đối với Quyết định trên. Giả sử Quyết định đó được coi là
bất hợp hiến thì cơ chế xử lý theo Hiến pháp hiện hành của Việt Nam là
như thế nào ? Hãy bình luận cơ chế đó.
4. Trong ngày bầu cử, công dân A đủ điều kiện đi bầu cử, có tên trong danh
sách cử tri nhưng không đi bầu. Sau đó, khi anh ta đến Ủy ban nhân dân
xã X nơi anh ta cư trú để làm hổ khẩu. Nhân viên của Ủy ban nhân dân đã
không tiến hành làm thủ tục cho anh ta với lý do anh ta đã không đi bầu
cử. Nhân viên Ủy ban nhân dân hành động có đúng Hiến pháp không ?
5. Theo Luật Khiếu nại tố cáo, người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền; trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ
người tố cáo; nội dung tố cáo; trình bày trung thực về nội dung tố cáo.
Nhưng tại Nghị định 67/1999/NĐ-Chính phủ, ngày 07/8/1999, tại phần C,
khoản 1, Điều 43 quy định: Nếu đơn tố cáo không ghi rõ họ, tên, địa chỉ
người tố cáo, nhưng nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để
thẩm tra, xác minh thì thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết
định việc xem xét, xử lý đơn tố cáo. Hỏi Nghị định có hợp pháp không ?
1

Nếu bất hợp pháp thì cơ chế xử lý như thế nào ? Anh (chị) hãy bình luận
về cơ chế đó.
6. Thông tư số 29/2001/TT-BVHTT ngày 05/06/2001 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, tại Điều 2.IV quy định: Hàng hoá nhập khẩu là các hàng hoá
ấn phẩm, là tác phẩm điện ảnh phải được Bộ Văn hoá- Thông tin phê
duyệt nôi dung và kế hoạch nhập khẩu. Trong khi đó, theo Bản phụ lục 3
được ban hành kèo theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ thì đối với các loại ấn phẩm và tác phẩm điện ảnh nhập khẩu
chỉ phê duyệt nội dung. Hỏi Thông tư...
Bài tập: luật hiến pháp 2013
1. Bộ trưởng Bộ A ban hành một Quyết định theo đó mỗi người chỉ được sở
hữu 01 xe gắn máy. Anh (chị) hãy bình luận từ góc độ Hiến pháp đối với
Quyết định trên. Giả sử Quyết định đó được coibất hợp hiến thì chế
xử theo Hiến pháp hiện hành của Việt Nam nthế nào ? Hãy bình
luận cơ chế đó.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh X ban hành một Quyết định theo đó không được
kinh doanh hàng rong trong phạm vi tỉnh X. Anh (chị) hãy nh luận từ
góc độ Hiến pháp đối với Quyết định trên. Giả sử Quyết định đó được coi
là bất hợp hiến thì cơ chế xử lý theo Hiến pháp hiện hành của Việt Nam là
như thế nào ? Hãy bình luận cơ chế đó.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh X ban hành một Quyết định theo đó xe gắn máy
ngoài ngoại tỉnh không được vào tỉnh X. Anh (chị) hãy bình luận từ góc
độ Hiến pháp đối với Quyết định trên. Giả sử Quyết định đó được coi
bất hợp hiến thì chế xử theo Hiến pháp hiện hành của Việt Nam
như thế nào ? Hãy bình luận cơ chế đó.
4. Trong ngày bầu cử, công dân A đđiều kiện đi bầu cử, tên trong danh
sách cử tri nhưng không đi bầu. Sau đó, khi anh ta đến Ủy ban nhân dân
xã X nơi anh ta cư trú để làm hổ khẩu. Nhân viên của Ủy ban nhân dân đã
không tiến hành làm thủ tục cho anh ta với do anh ta đã không đi bầu
cử. Nhân viên Ủy ban nhân dân hành động có đúng Hiến pháp không ?
5. Theo Luật Khiếu nại tố cáo, người tố cáo phải gửi đơn đến quan, tổ
chức, nhân thẩm quyền; trong đơn tố cáo phải ghi họ tên, địa chỉ
người tố cáo; nội dung tố cáo; trình bày trung thực về nội dung tố cáo.
Nhưng tại Nghị định 67/1999/NĐ-Chính phủ, ngày 07/8/1999, tại phần C,
khoản 1, Điều 43 quy định: Nếu đơn tố cáo không ghi họ, tên, địa chỉ
người tố cáo, nhưng nội dung ràng, bằng chứng cụ thể, sở để
thẩm tra, xác minh thì thủ trưởng quan nhà nước thẩm quyền quyết
định việc xem xét, xử đơn tố cáo. Hỏi Nghị định hợp pháp không ?
1
Bài tập luật hiến pháp năm 2013 - Trang 2
Bài tập luật hiến pháp năm 2013 - Người đăng: thuongdv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập luật hiến pháp năm 2013 9 10 818