Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập luật kinh tế

Được đăng lên bởi thanh-danh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2022 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bốn cá nhân Dương, Thành, Trung và Hải quyết định thành lập Công ty TNHH
Hoà Bình để kinh doanh xuất nhập khẩu với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Công ty này
đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 2/2007. Trong thoả thuận góp
vốn, các thành viên thoả thuận rằng Dương góp 800 triệu đồng (chiếm 16% vốn điều lệ
của công ty). Thành góp bằng giấy nhận nợ của Công ty Đức Hoa (một đối tác tiềm
năng mà các bên dự định sẽ là bạn hàng chủ yếu của Công ty TNHH Hoà Bình và
Thành có mối quen biết rất chặt chẽ), tổng số tiền trong giấy nhận nợ là 1 tỷ 200 triệu
đồng (Chiếm 24% vốn điều lệ). Trung góp vốn bằng ngôi nhà của mình và được tất cả
các thành viên thoả thuận định giá là 1 tỷ 500 triệu đồng (Chiếm 30% số vốn điều lệ) do
tin chắc rằng trong thời gian tới con đường trước ngôi nhà này sẽ được mở rộng, mặc
dù nếu theo mặt bằng giá cả hiện tại thì ngôi nhà chỉ chiếm khoảng 700 triệu đồng. Hải
góp vốn 1 tỷ 500 triệu đồng bằng tiền mặt (Chiếm 30 % vốn điều lệ), nhưng lúc đầu
mới chỉ góp 500 triệu đồng, 1 tỷ còn lại các bên thoả thuận khi nào công ty cần thì Hải
sẽ góp. Trong Bản điều lệ được các thành viên soạn thảo và nhất trí thông qua thì Thành
giữ chức vụ Giám đốc Công ty, Hải giữa chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên. Các
nội dung khác của bản điều lệ tương tự như Luật Doanh nghiệp.
Sau hơn một năm hoạt động Công ty có lãi ròng 800 triệu đồng. Hội đồng thành
viên của Công ty tiến hành họp và quyết định chia số lợi nhuận này cho các thành viên.
Tuy nhiên các thành viên trong Công ty không nhất trí được với nhau về thể thức
chia. Thành cho rằng Hải chưa góp đủ vốn điều lệ nên tỷ lệ chia lợi nhuận chia trên số
vốn thực góp của Hải là 500 triệu đồng. Hải không đồng ý và phản bác rằng phần vốn
góp của Thành bằng giấy nhận nợ trong công ty không hợp pháp, phần vốn góp của
Trung cao hơn giá trị thực tế nên Trung chỉ được chia trên tổng số vốn thực góp là 700
triệu đồng. Hải nộp đơn ra Toà kinh tế đòi phần lợi nhuận mà Hải cho rằng mình đáng
được hưởng là 50% trên số lợi nhuận 800 triệu đồng.
Hỏi: Toà án có chấp nhận yêu cầu của Hải không? Nêu cách xử lý tình
huống này?
=> Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì: Góp vốn là việc đưa
tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài
sản góp vốn có thể là tiền, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất,
giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong điều
lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của c...
Bốn nhân Dương, Thành, Trung Hải quyết định thành lập Công ty TNHH
Hoà Bình để kinh doanh xuất nhập khẩu với số vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Công ty này
đã được cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh tháng 2/2007. Trong thoả thuận góp
vốn, các thành viên thoả thuận rằng Dương góp 800 triệu đồng (chiếm 16% vốn điều lệ
của công ty). Thành góp bằng giấy nhận n của Công ty Đức Hoa (một đối tác tiềm
năng c bên dự định s bạn hàng chủ yếu của Công ty TNHH Hoà Bình
Thành mối quen biết rất chặt chẽ), tổng số tiền trong giấy nhận nợ 1 tỷ 200 triệu
đồng (Chiếm 24% vốn điều lệ). Trung góp vốn bằng ngôi nhà của mình được tất cả
các thành viên thoả thuận định giá là 1 tỷ 500 triệu đồng (Chiếm 30% số vốn điều lệ) do
tin chắc rằng trong thời gian tới con đường trước ngôi nhà này sẽ được mở rộng, mặc
nếu theo mặt bằng giá chiện tại thì ngôi nhà chỉ chiếm khoảng 700 triệu đồng. Hải
góp vốn 1 tỷ 500 triệu đồng bằng tiền mặt (Chiếm 30 % vốn điều lệ), nhưng lúc đầu
mới chỉ góp 500 triệu đồng, 1 tỷ còn lại các bên thoả thuận khi nào công ty cần thì Hải
sẽ góp. Trong Bản điều lệ được các thành viên soạn thảo và nhất trí thông qua thì Thành
giữ chức vụ Giám đốc Công ty, Hải giữa chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên. Các
nội dung khác của bản điều lệ tương tự như Luật Doanh nghiệp.
Sau hơn một năm hoạt động Công ty có lãi ròng 800 triệu đồng. Hội đồng thành
viên của Công ty tiến hành họp và quyết định chia số lợi nhuận này cho các thành viên.
Tuy nhiên các thành viên trong Công ty không nhất trí được với nhau về thể thức
chia. Thành cho rằng Hải chưa góp đủ vốn điều lệ nên tỷ lệ chia lợi nhuận chia trên số
vốn thực góp của Hải 500 triệu đồng. Hải không đồng ý phản bác rằng phần vốn
góp của Thành bằng giấy nhận nợ trong công ty không hợp pháp, phần vốn góp của
Trung cao hơn giá trị thực tế nên Trung chỉ được chia trên tổng số vốn thực góp 700
triệu đồng. Hải nộp đơn ra Toà kinh tế đòi phần lợi nhuận Hải cho rằng mình đáng
được hưởng là 50% trên số lợi nhuận 800 triệu đồng.
Hỏi: Toà án chấp nhận yêu cầu của Hải không? Nêu cách xử tình
huống này?
=> Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì: Góp vốn là việc đưa
tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài
sản góp vốn thể là tiền, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất,
giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong điều
lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.
Khoản 1, 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp quy định:
1. Tài sản góp vốn nếu không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển
đổi thì phải được định giá.
Bài tập luật kinh tế - Trang 2
Bài tập luật kinh tế - Người đăng: thanh-danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập luật kinh tế 9 10 477