Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập luật tài chính công

Được đăng lên bởi ns-dpo-hanhly
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ BÀI:
Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế địa phương tỉnh Q. Tổng công ty D
được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý đầu tư dự án xây dựng khu công nghiệp D
thuộc Dự án do Quốc hội quyết định. Sau khi dự án bắt đầu được đi vào xây dựng
lắp đặt, có ý kiến phê phán về tính không có hiệu quả của dự án. Nhiều chuyên gia
kinh tế và Tổ chức quốc tế cũng nhận xét như vậy.
HỎI:
2. Quốc hội có thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư dự án không có
hiệu quả không?
TRẢ LỜI
Theo khoản 5, điều 15 Luật ngân sách nhà nước năm 2002 quy định nhiệm vụ,
quyền hạn của Quốc hội: Quốc hội quyết định các dự án, các công trình quan trọng
quốc gia được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự án xây dựng khu công
nghiệp D do Quốc hội quyết định nhưng không có hiệu quả, vì vậy Quốc hội có
thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án này.

...
ĐỀ BÀI:
Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế địa phương tỉnh Q. Tổng công ty D
được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý đầu tư dự án xây dựng khu công nghiệp D
thuộc Dự án do Quốc hội quyết định. Sau khi dự án bắt đầu được đi vào xây dựng
lắp đặt, có ý kiến phê phán về tính không có hiệu quả của dự án. Nhiều chuyên gia
kinh tế và Tổ chức quốc tế cũng nhận xét như vậy.
HỎI:
2. Quốc hội có thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư dự án không có
hiệu quả không?
TRẢ LỜI
Theo khoản 5, điều 15 Luật ngân sách nhà nước năm 2002 quy định nhiệm vụ,
quyền hạn của Quốc hội: Quốc hội quyết định các dự án, các công trình quan trọng
quốc gia được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự án xây dựng khu công
nghiệp D do Quốc hội quyết định nhưng không có hiệu quả, vì vậy Quốc hội có
thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án này.
Bài tập luật tài chính công - Người đăng: ns-dpo-hanhly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập luật tài chính công 9 10 748