Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhóm luật so sánh

Được đăng lên bởi nhungnt.lcc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
KHOA LUẬT

BÀI TẬP GIỮA KỲ
Đề tài:

BÌNH LUẬN VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA
PHÁP LUẬT THÀNH VĂN TRONG CẤU TRÚC
NGUỒN LUẬT CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đặng Thị Minh Ngọc
Lớp tín chỉ: PLU202(2-1415).1_LT
Nhóm: 10
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thúy Ngân_MSV: 1316610037_Anh 1 LTMQT
Phạm Thị Thúy Ngọc_MSV: 1311610038_Anh 2 LTMQT
Cao Thị Nguyên _MSV: 1310610061_Anh 2 LTMQT
Bùi Thị Tuyết Nhung_MSV: 1211510052_Anh 1 KDQT
Nguyễn Thị Nhung_MSV: 1311610039_Anh 2 LTMQT

Hà Nội, 2015

Bài tập giữa kỳ Luật So sánh

MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................- 1 LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................- 2 I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGUỒN LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH.
...........................................................................................................................................- 2 1. Án lệ.....................................................................................................................................- 2 2. Luật thành văn.....................................................................................................................- 2 3. Tập quán pháp.....................................................................................................................- 3 4. Lẽ phải và các học thuyết pháp lý của các học giả có uy tín..............................................- 3 -

II. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LUẬT THÀNH VĂN Ở HỆ THỐNG PHÁP
LUẬT ANH......................................................................................................................- 4 1. Trước khi gia nhập Liên minh Châu Âu 1972.....................................................................- 4 2. Sau khi gia nhập Liên minh Châu Âu năm 1972.................................................................- 5 3. Nguyên nhân của xu hướng phát triển luật thành văn ở hệ thống pháp luật Anh..............- 6 -

TỔNG KẾT.......................................................................................................................- 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................- 9 BẢN ĐÁNH GIÁ NHÓM................................................................................................- 9 -

Nhóm 10

1

Bài tập giữa kỳ Luật So sánh

L...
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
KHOA LUẬT
BÀI TẬP GIỮA KỲ
Đề tài:
BÌNH LUẬN VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA
PHÁP LUẬT THÀNH VĂN TRONG CẤU TRÚC
NGUỒN LUẬT CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đặng Thị Minh Ngọc
Lớp tín chỉ: PLU202(2-1415).1_LT
Nhóm: 10
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thúy Ngân_MSV: 1316610037_Anh 1 LTMQT
Phạm Thị Thúy Ngọc_MSV: 1311610038_Anh 2 LTMQT
Cao Thị Nguyên _MSV: 1310610061_Anh 2 LTMQT
Bùi Thị Tuyết Nhung_MSV: 1211510052_Anh 1 KDQT
Nguyễn Thị Nhung_MSV: 1311610039_Anh 2 LTMQT
Hà Nội, 2015
Bài tập nhóm luật so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nhóm luật so sánh - Người đăng: nhungnt.lcc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập nhóm luật so sánh 9 10 104