Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhóm môn Sở Hữu Trí Tuệ

Được đăng lên bởi linhchinguyen767
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT..................................................................................2
MỞ ĐẦU...........................................................................................................3
NỘI DUNG.......................................................................................................4
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN...........................................................................................4
1. Khái niệm...................................................................................................4
2. Điều kiện bảo hộ........................................................................................4
II. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG.....................................................................4
1. Lý do nhãn hiệu MANLI bị từ chối...........................................................4
2. Phương án giải quyết..................................................................................5
2.1 Phương án thứ nhất: Chứng minh nhãn hiệu MANLI có khả năng
phân biệt với nhãn hiệu MANLYX..............................................................5
2.2 Phương án thứ hai: Chứng minh nhãn hiệu MANLI đã được sử dụng
và thừa nhận rộng rãi trước khi nhãn hiệu MANLYX được đăng ký hoặc
chứng minh nhãn hiệu MANLI là nhãn hiệu nổi tiếng trước khi nhãn hiệu
MANLYX được đăng ký...............................................................................6
2.3 Phương án thứ ba: Có văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu MANLYX
đồng ý với việc đăng ký nhãn hiệu MANLI do các công ty có mối quan hệ
về tổ chức chẳng hạn như cùng tập đoàn, cùng chủ đầu tư…qua đó thể
hiện nguồn gốc chung của hàng hóa..........................................................8
3. Nhận xét những hạn chế của quy định pháp luật về nhãn hiệu..................8
KẾT LUẬN.....................................................................................................10
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................11

1

DANH MỤC VIẾT TẮT

LSHTT

:Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009)

VBBH

:Văn bằng bảo hộ

2

MỞ ĐẦU
Với một nền kinh tế thị trường khá đa dạng như nước ta hiện nay thì
người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội để chọn lựa cho mình những sản phẩm phù
hợp nhất và theo họ là tốt nhất. Điều đó cũng có nghĩa nhà sản xuất phải chấp
nhận một cuộc cạnh tranh khắc nghiệt để xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu của
mình. Để bảo vệ cho các tổ chức cá nhân có...





 !"!#$
!%&'!#"()*+
,-./0
12*"3"!#&(45678!
9:;"< "<!)!=&>?5@

!"#$%&@
'(()*+,-
#./'01211$%&()(345
6.781$
%&()(3A
9"'#":':*;<%&
(=3#$#(3,4>?@A'
#B7CDE0 (4.FE:(GHA'(I
=@:'.'B
C"DE5"F"<G"7?7HI=&>J4"K KL&C5M%"3"!#&B
N
JKLMNOPMKQKRS
1
Bài tập nhóm môn Sở Hữu Trí Tuệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nhóm môn Sở Hữu Trí Tuệ - Người đăng: linhchinguyen767
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập nhóm môn Sở Hữu Trí Tuệ 9 10 626