Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quản lý NN và Luật CBCC

Được đăng lên bởi 0871068
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập quản lý NN và Luật CBCC
Câu 1. Anh chị cho biết hệ thống mục tiêu của nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam.
Trả lời: Tính định hướng XHCN trong phát triển kinh tế-xã hội quy định
quá trình phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là quá trình thực hiện mục
tiêu phát triển kinh tế-xã hội tổng quát “Dân giàu nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh” cụ thể là:
Về mục tiêu kinh tế-xã hội-văn hoá
- Làm cho dân giàu, mà nội dung căn bản của dân giàu là mức bình quân
đóng góp GDP/đầu người tăng nhanh trong một thời gian ngắn và khoảng cách
giàu nghèo trong xã hội ta ngày càng được thu hẹp.
- Làm cho nước mạnh thể hiện ở mức đóng góp to lớn vào ngân sách quốc
gia, ở sự gia tăng ngành kinh tế mũi nhọn, ở sự sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả
các nguồn tài nguyên quốc gia, ở sự bảo vệ môi sinh, môi trường, tạo mọi điều
kiện cho khoa học, công nghệ phát triển, ở khả năng thích ứng của nền kinh tế
trong mọi tình huống bất trắc.
- Làm cho xã hội công bằng, văn minh thể hiện ở cách xử lý các quan hệ lợi
ích ngay trong nội bộ kinh tế thị trường đó, ở việc góp phần to lớn vào việc giải
quyết các vấn đề xã hội, ở việc cung ứng các hàng hoá và dịch vụ có giá trị
không chỉ về kinh tề mà còn có giá trị cao về văn hoá.
- Về mục tiêu chính trị
Làm cho xã hội dân chủ, biểu hiện ở chỗ dân chủ hoá nền kinh tế, mọi nguời,
mọi thành phần kinh tế có quyền tham gia vào hoạt động kinh tế, vào sản xuấtkinh doanh, có quyền sở hữu về tài sản của mình: quyền của người sản xuất và
tiêudùng được bảo về trên cơ sở pháp luật của Nhà nước.
Câu 2. Nội dung định hướng phát triển nền kinh tế?
Định hướng phát triển nền kinh tế có thể khái quát thành những nội dung chủ
yếu sau đây:
- Xác định mục tiêu chung dài hạn. Mục tiêu này là cái đích trong một tương
lai xa, có thể vài chục năm hoặc xa hơn.
- Xác định mục tiêu trong từng thời kỳ (có thể là 10, 15, 20 năm) được xác
định trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và được thể hiện trong kế hoạch 5
năm, kế hoạch 3 năm, kế hoạch hàng năm.
- Xác định thứ tự ưu tiên các mục tiêu
- Xác định các giải pháp để đạt được mục tiêu
Câu 3. Trong các loại môi trường cần thiết cho sự phát triển của nền
kinh tế có môi trường pháp lý, hãy trình bày khái niệm của môi trường
này, tác động của môi trường này và cho ví dụ trong lĩnh vực công việ
của anh/chị khi trúng tuyển?
Môi trường pháp lý là tổng thể các hoàn cảnh luật định được Nhà nước tạo ra
để điều tiết sự phát triển kinh tế, bắt buộc các chủ thể kinh tế thuộc các thành
phần hoạt động t...
Bài tập quản lý NN và Luật CBCC
Câu 1. Anh chị cho biết hệ thống mục tiêu của nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam.
Trả lời: Tính định hướng XHCN trong phát triển kinh tế-xã hội quy định
quá trình phát triển kinh tế thị trường nước ta quá trình thực hiện mục
tiêu phát triển kinh tế-xã hội tổng quát “Dân giàu nước mạnh, hội công
bằng, dân chủ, văn minh” cụ thể là:
Về mục tiêu kinh tế-xã hội-văn hoá
- Làm cho dân giàu, nội dung căn bản của dân giàu mức bình quân
đóng góp GDP/đầu người tăng nhanh trong một thời gian ngắn khoảng cách
giàu nghèo trong xã hội ta ngày càng được thu hẹp.
- Làm cho nước mạnh thể hiện mức đóng góp to lớn vào ngân sách quốc
gia, sự gia tăng ngành kinh tế mũi nhọn, sự sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
các nguồn i nguyên quốc gia, sự bảo vệ môi sinh, i trường, tạo mọi điều
kiện cho khoa học, công nghệ phát triển, khả năng thích ứng của nền kinh tế
trong mọi tình huống bất trắc.
- Làm cho hội công bằng, văn minh thể hiện cách xcác quan hệ lợi
ích ngay trong nội bộ kinh tế thị trường đó, việc góp phần to lớn vào việc giải
quyết các vấn đ hội, việc cung ứng các hàng hoá dịch vụ giá trị
không chỉ về kinh tề mà còn có giá trị cao về văn hoá.
- Về mục tiêu chính trị
Làm cho xã hội dân chủ, biểu hiện ở chỗ dân chủ hoá nền kinh tế, mọi nguời,
mọi thành phần kinh tế quyền tham gia vào hoạt động kinh tế, vào sản xuất-
kinh doanh, quyền sở hữu về i sản của mình: quyền của người sản xuất
tiêudùng được bảo về trên cơ sở pháp luật của Nhà nước.
Câu 2. Nội dung định hướng phát triển nền kinh tế?
Định hướng phát triển nền kinh tế có thể khái quát thành những nội dung chủ
yếu sau đây:
- Xác đnh mục tiêu chung dài hạn. Mục tiêu này là cái đích trong một tương
lai xa, có thể vài chục năm hoặc xa hơn.
- Xác đnh mục tiêu trong từng thời kỳ (có thể 10, 15, 20 năm) được xác
định trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và được thể hiện trong kế hoạch 5
năm, kế hoạch 3 năm, kế hoạch hàng năm.
- Xác định thứ tự ưu tiên các mục tiêu
- Xác định các giải pháp để đạt được mục tiêu
Câu 3. Trong các loại môi trường cần thiết cho sự phát triển của nền
kinh tế môi trường pháp lý, hãy trình bày khái niệm của môi trường
này, tác động của môi trường này cho dụ trong lĩnh vực công việ
của anh/chị khi trúng tuyển?
Môi trường pháp lý là tổng thể các hoàn cảnh luật định được Nhà nước tạo ra
để điều tiết sự phát triển kinh tế, bắt buộc các chủ thể kinh tế thuộc các thành
phần hoạt động trong nền kinh tế thị trường phải tuân theo.
1
Bài tập quản lý NN và Luật CBCC - Trang 2
Bài tập quản lý NN và Luật CBCC - Người đăng: 0871068
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập quản lý NN và Luật CBCC 9 10 741