Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Thừa kế

Được đăng lên bởi hieunt0204
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài 1: A và B là vợ chồng, sinh được hai con: C và D; C kết hôn với H sinh được hai con là M và N.
Tháng 7 năm 2008, A và C đi du lịch không may bị tai nạn giao thông cả hai bị chết cùng thời điểm.
Sau khi mai táng cho A và C, D làm đơn đề nghị phân chia tài sản thừa kế của A.
Bằng kiến thức pháp luật của mình, anh (chị) hãy cho biết hướng phân chia di sản thừa kế của gia
đình bà B.
Biết rằng: A còn mẹ già là bà Q; tài sản chung của A và B là 2 tỷ đồng; tài sản riêng của A có 800 triệu
đồng; tài sản chung của C và H là 1,6 tỷ đồng (tiền VNĐ).
Tra loi:
- Theo quy định tại Điều 641- BLDS 2005: “Trong trường hợp những người có quyền thừa kế di sản
của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được
người nào chết trước (sau đây gọi là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau
và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo
quy định tại Điều 677 của Bộ luật này.”
- Theo quy định tại Điều 676-BLDS 2005: người thừa kế theo PL:
“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi
của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột
của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà
ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô
ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột,
cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước
do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”
- Theo quy định tại Điều 677-BLDS 2005: thừa kế thế vị: “Trong trường hợp con của người để lại di
sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà
cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời
điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng
nếu còn sống.”
* Phân chia di sản thừa kế của A
- Xác định người thừa kế theo PL thuộc hàng thừa kế thứ nhất của A theo quy định tại Điều 676 (nêu
trên) hàng thừa ...
Bài 1: A và B là vợ chồng, sinh được hai con: C và D; C kết hôn với H sinh được hai con là M và N.
Tháng 7 năm 2008, A và C đi du lịch không may bị tai nạn giao thông cả hai bị chết cùng thời điểm.
Sau khi mai táng cho A và C, D làm đơn đề nghị phân chia tài sản thừa kế của A.
Bằng kiến thức pháp luật của mình, anh (chị) hãy cho biết hướng phân chia di sản thừa kế của gia
đình bà B.
Biết rằng: A còn mẹ già là bà Q; tài sản chung của A và B là 2 tỷ đồng; tài sản riêng của A có 800 triệu
đồng; tài sản chung của C và H là 1,6 tỷ đồng (Kền VNĐ).
Tra loi:
- Theo quy định tại Điều 641- BLDS 2005: “Trong trường hợp những người có quyền thừa kế di sản
của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được
người nào chết trước (sau đây gọi là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau
và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo
quy định tại Điều 677 của Bộ luật này.
- Theo quy định tại Điều 676-BLDS 2005: người thừa kế theo PL:
“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi
của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột
của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà
ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô
ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột,
cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước
do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
- Theo quy định tại Điều 677-BLDS 2005: thừa kế thế vị: “Trong trường hợp con của người để lại di
sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà
cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời
điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng
nếu còn sống.
* Phân chia di sản thừa kế của A
- Xác định người thừa kế theo PL thuộc hàng thừa kế thứ nhất của A theo quy định tại Điều 676 (nêu
trên) hàng thừa kế thứ nhất của A gồm: mẹ già của a là Q, vợ A là B, con A là C và D (4 người) nhưng
trong TH này vì C đã chết cùng thời điểm với A nên theo quy định tại Điều 677 nêu trên 2 con của C là
M và N được thế vào vị trí của C để hưởng phần di sản mà nếu C còn sống sẽ được hưởng;
- Xác định di sản thừa kế của A:
Bài tập Thừa kế - Trang 2
Bài tập Thừa kế - Người đăng: hieunt0204
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Thừa kế 9 10 971