Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thừa kế

Được đăng lên bởi hieunt0204
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Bai tap
Bài 1: Hậu và Minh kết hôn năm 1983, có 2 con gái là Xuân 1984, Yên 1993.Năm 2000- Hậu đi xuất
khẩu LDD ở Hàn Quốc và chung sống như vợ chồng với Thủy, 2 người có 1 con chung là Sơn
-2003.11-2007 : Hậu về nước và li hôn với Minh. Tòa án đã thụ lý đơn.Ngày 8-1-2008, Hậu chết đột
ngột và ko để lại di chúc.Thủy đến đòi chia tài sản thừa kế của Hậu, nhưng gia đình Hậu không đồng
ý, Vì vậy Thủy làm đơn kiện. Biết: Hậu và Thủy có khối tài sản chung là 3 tỷ, Hậu và Minh có tài sản
chugn là 980 triệu, trong time Hậu đi xuất khẩu lđ, ko gửi tiền về, Mai táng cho hậu hết 20tr.
1, hãy chia thừa kế trong trường hợp trên
2. Giả sử a Hậu để lại di chúc miệng và được nhiều người chứng kiến là để tài sản cho Thủy, Sơn,
Xuân mỗi người 1 phần đều nhau. Chia thừa kế trong trường hợp trên.
bài giải
Trường hợp 1: Hậu không để lại di chúc ,Theo pháp luật hôn nhân, giữa Hậu và Thủy vi phạm nghĩa
vụ một vợ một chồng và tài sản của Hậu và Thủy là tài ản chung hợp nhất theo phần và chia theo tỷ
lệ vốn góp, tuy nhiên do không đủ cơ sở để phân chia nên số tài sản sẽ được chia điều cho 2 người
=3 tỷ/2=1.5 tỷ
Do Hậu và minh chưa ly hôn theo quy định của pháp luật nên phần 1.5 tỷ này vẫn thuộc tài sản
chung của vợ chồng.
Tổng tài sản hiện còn của Hậu là: (1500+980)/2 - 20 =1220 tr
Tài sản được chia theo pháp luật:
Minh=Xuân=Yến=Sơn=1220/4=305 tr
Trường hợp 2: Hậu có để lại di chúc
+ Chia theo di chúc: Thủy=Sơn=Xuân=1220/3=406.6tr
+Giả sử toàn bộ tài sản được chia theo pháp luật
1 suất thừa kế theo pl=305tr
1 suất thừa kế bắt buộc=2*305/3=203.3tr
Minh=yến=203.3tr
Thủy= sơn= xuân= (1220-203.3*2)/3=271.1tr
Bài 2
-Du và Miên là 2 vợ chồng, có 3 con chung là Hiếu -1982, Thảo và Chi sinh đôi -1994.
Do bất hòa, Du và Miên đã ly thân, Hiểu ở với mẹ còn Thảo và Chi sống với bố.
Hiếu là đứa con hư hỏng, đi làm có thu nhập cao nhưng luôn ngược đãi, hành hạ mẹ để đòi tiền ăn
chơi, sau 1 lần gây thương tích nặng cho mẹ, hắn đã bị kết án.
năm 2007 Bà Miên mất, trước khi chết bà miên có để lại di chúc là cho trâm là e gái 1 nửa số tài sản
của mình.
Khối tài sản chung của Du và Miên là 790 triệu
1. Chia thừa kế trong tr hợp này
2. Giả sử cô Trâm khước từ nhận di sản thừa kế, di sản sẽ phân chia thế nào.
Bai giai
Tài sản của bà miên = 790/2=395tr
Do Hiếu bị tước quyền thừa kế nên những người thừa kế theo pháp luật của bà Miên gồm: ông Du,
Thảo, Chi chia theo di chúc: Trâm=395/2=197.2tr
còn lại là 197.2 tr không được định đoạt tron di chúc nên cia theo pháp luật như sau: ông Du= Thảo=
Chi=197.2/3...

 !"#$%&'((()*+,
-.//01232456789:4; <=
)((&)((>?47 7&8@*AB C*=&':))((*D
D*E FGH&89:**@3IJ94*K*6
CLK:89: *=M&89:23I N3I
 (OMOPQ*+,- *RP??(O&
A:JOO4;5O%
&SI3R*E FGHM*45?4;T *E3I89:<=
!"U4;V*?&WJOO4;5O%&
XI
8O4;5*E FGH8Q "Y89:FZ
BD5D63I989: I5,QVQN
M2:%G*9=30*E"%323I3[*45*?4;
\N]\&^N
/4 :Q_:*`9 %V&^N:aD3I
956&
8b3IM@9 c^((d(e])(\(O
83I*45Q 
\!"\$\<=\(]#\(^O
8O4;5*E FGH
dWQGH89:\<=\!"\(]\#(f&fO
dSI3RXD3I*45Q 
3,JQ \(^O
3,JXgXD\h(^]\(&O
\:\(&O
89:\3=\+"\c()(&he]\>&O

)/% 56 )8IW3*)#&
/X,@/%*A :"E07i@8IW327X2&
 *T4j* 4 45*AFi*E*@P?
=3 V":4=klig*AX`&
((>%,O47X%*E FGH O" QR323I
9K&
m23I9/% >(OM
&WJOO5:
&SI3R8O"47JG3IJG3I3["&

83I9X%\>(]\^O
/X`47_:?J%Y4;JQ 9X%6/
8IWQGH8O"\^]\>&O
@ F >&O*45*`*FOGH%Q 43/\8I\
W\>&]\f^&O
Bài tập thừa kế - Trang 2
Bài tập thừa kế - Người đăng: hieunt0204
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập thừa kế 9 10 921