Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THI PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Thiên
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN VÂN CANH
TRƯỜNG THCS BÁN TRÚ CANH THUẬN

BÀI THI DỰ THI

TÌM HIỂU HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
Năm sinh:
07/01/1982
Giới tính: NAM
Địa chỉ: Trường THCS Bán trú Canh Thuận
Nghề nghiệp: Giáo viên

Người dự thi: Nguyễn Thanh Tuấn

trang:1

BÀI THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

CÂU 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến
pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm
nào?
Trả lời:
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp. Các bản Hiến
pháp được Quốc hội thông qua các ngày, tháng, năm:
- Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946.
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông
qua vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-1980,
đã nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
sửa đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày 25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là bản
Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam
khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013.
CÂU 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày,
tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001)
có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung?
Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 28/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 (theo quy định tại Điều 1
Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội) thay thế Hiến pháp
năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001);
- Hiến pháp năm 2013 bao gồm 11 chương và 120 điều (giảm 01 chương và 27
điều so với Hiến pháp 1992). Trong đó:
+ Giữ nguyên: 07 điều (Điều 1, 23, 49, 86, 87, 91 và 97);
+ Bổ s...
BÀI THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN VÂN CANH
TRƯỜNG THCS BÁN TRÚ CANH THUẬN
BÀI THI DỰ THI
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
Năm sinh: 07/01/1982 Giới tính: NAM
Địa chỉ: Trường THCS Bán trú Canh Thuận
Nghề nghiệp: Giáo viên
Người dự thi: Nguyễn Thanh Tuấn trang:1
BÀI THI PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THI PHÁP LUẬT - Người đăng: Nguyễn Thanh Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÀI THI PHÁP LUẬT 9 10 261