Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi lephuong5973
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM NĂM 2013

Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp?
Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp.
- Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua
vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-1980, đã
nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa
đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày 25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là bản
Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa
XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm
nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều
được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào
bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
- So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có 07 điều được giữ
nguyên, sửa đổi 101 điều, bổ sung 12 điều.
- Điều sửa đổi, bổ sung tôi tâm đắc nhất là: . Điều 3
Theo đó, Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền
công dân- đây là điểm mới tiến bộ.
Điều 3- Hiến pháp năm 1992

Điều 3- Hiến pháp năm 2013

Nhà nước bảo đảm và không
Nhà nước bảo đảm và phát huy
ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi quyền làm chủ của Nhân dân; công
mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, quyền con người, quyền công dân; thực
G/V: LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

BÀI THI TÌM HIỂU HIẾN P...
BÀI THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM NĂM 2013
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay
nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta mấy bản Hiến pháp?
Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp.
- Hiến pháp 1946 bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11m 1946
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua
vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-1980, đã
nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa hội chủ nghĩa việt nam
thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam sửa
đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày 25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng a hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 bản
Hiến pháp của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa
XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng a hội ch nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013)hiệu lực từ ngày, tháng, năm
nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, b sung năm 2001) bao nhiêu điều
được ginguyên? bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào
bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
- So với Hiến pháp m 1992 ược sửa đổi, bổ sung m 2001) 07 điều được gi
nguyên, sửa đổi 101 điều, bổ sung 12 điều.
- Điều sửa đổi, bổ sung tôi tâm đắc nhất là: . Điều 3
Theo đó, Nhà ớc công nhận, tôn trọng, bảo v bảo đảm quyền con người, quyền
công dân- đây là điểm mới tiến bộ.
Điều 3- Hiến pháp năm 1992 Điều 3- Hiến pháp năm 2013
Nhà nước bảo đảm không
ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi
mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
Nhà nước bảo đảm phát huy
quyền làm chủ của Nhân dân; công
nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm
quyền con người, quyền công dân; thực
G/V: LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
BÀI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT - Người đăng: lephuong5973
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
BÀI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT 9 10 543