Ktl-icon-tai-lieu

Bài Thu Hoach

Được đăng lên bởi Tu Vo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUYỆN ỦY CHỢ MỚI
CHI, ĐẢNG BỘ AN THẠNH TRUNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS ATT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
An Thạnh Trung, ngày 26 tháng 08 năm 2011

Họ và tên : VÕ VĂN TÚ
Chức vụ: Giáo viên

BÀI THU HOẠCH
Học tập Nghị Quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Câu hỏi:
Qua tiếp thu nghị quyết Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chương trình
hành động của huyện ủy: Nội dung nào đồng chí phải quan tâm nhiều nhất ? Đồng thời có đề
xuất những giải pháp gì để lỉnh vực công tác hiện nay của đồng chí đạt hiệu quả cao, nhằm
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết ?

Bài làm
Qua học tập tiếp thu nghị quyết Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
và chương trình hành động của huyện ủy. Tôi tâm đắc nhất những nội dung sau:
I/ Ba đột phá chiến lược:
1/ Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là
tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.
2/ Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập
trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt
chẽ nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.
3/ Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập
trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.
Tập trung mọi nguồn lực thực hiện cho được ba đột phá chiến lược trên, tạo cơ sở
vửng chắc để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 –
2020.
II / Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh
gáo dục và đáo tạo.
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất
lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và
ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng
trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh,
hiệu quả và bền vững. Đặc biệt coi trọng phát triển đội ngủ cán bộ lảnh đạo, quản
lý giỏi, đội ngủ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi lao động lành nghề, và cán
bộ khoa học, công nghệ đầu đàn.
- Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình
độ phát triển của các lỉnh vực ngành nghề.

- Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu:
+ Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa,
hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ
chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngủ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then
chốt.
+ Tập trung nâng cao chất lượng giáo...
HUYỆN ỦY CHỢ MỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI, ĐẢNG BỘ AN THẠNH TRUNG An Thạnh Trung, ngày 26 tháng 08 năm 2011
CHI BỘ TRƯỜNG THCS ATT
Họ và tên : VÕ VĂN TÚ
Chức vụ: Giáo viên
BÀI THU HOẠCH
Học tập Nghị Quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Câu hỏi:
Qua tiếp thu nghị quyết Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chương trình
hành động của huyện ủy: Nội dung nào đồng chí phải quan tâm nhiều nhất ? Đồng thời có đề
xuất những giải pháp gì để lỉnh vực công tác hiện nay của đồng chí đạt hiệu quả cao, nhằm
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết ?
Bài làm
Qua học tập tiếp thu nghị quyết Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
và chương trình hành động của huyện ủy. Tôi tâm đắc nhất những nội dung sau:
I/ Ba đột phá chiến lược:
1/ Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là
tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.
2/ Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập
trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt
chẽ nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.
3/ Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập
trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.
Tập trung mọi nguồn lực thực hiện cho được ba đột phá chiến lược trên, tạo cơ sở
vửng chắc để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 –
2020.
II / Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh
gáo dục và đáo tạo.
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất
lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và
ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng
trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh,
hiệu quả và bền vững. Đặc biệt coi trọng phát triển đội ngủ cán bộ lảnh đạo, quản
lý giỏi, đội ngủ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi lao động lành nghề, và cán
bộ khoa học, công nghệ đầu đàn.
- Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình
độ phát triển của các lỉnh vực ngành nghề.
Bài Thu Hoach - Trang 2
Bài Thu Hoach - Người đăng: Tu Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài Thu Hoach 9 10 273