Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch Nghị quyết số 29NQTW về đổi mới giáo dục đào tạo

Được đăng lên bởi hanhvo
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 5258 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

BÀI VIẾT THU HOẠCH
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG VIII
( KHOÁ XI)
Họ và tên: Nguyễn Tiến Quốc
Đơn vị: Trường PTDTBT THCS Xã Khâu Vai

Sau khi được học tập nghị quyết TW VIII khoá XI của Đảng bản thân tôi có
một số nhận thức về nội dung nghị quyết như sau:
Hội nghị Trung ương VIII khoá XI của Đảng đã đề cập tới một vấn đề cấp thiết
của đất nước đó chính là vấn đề giáo dục đào tạo hiện nay.Ngày 4/11/2013, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành
Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nghị quyết đã đi sâu vào một số nội dung cơ bản:
Thứ nhất: Đánh giá tình hình và nguyên nhân, đặc biệt là những yếu kém trong
việc quản lý giáo dục hiện nay do vậy phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo.
Thứ hai: Là định hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo,trong nghị
quyết định hướng rõ quan điểm chỉ đạo,cho biết rõ thế nào là đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo.
Thứ ba: Nghị quyết cũng đã xác định những mục tiêu cụ thể,cách thức tổ chức
thực hiện sao cho hiệu quả.
Là một giáo viên, tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết TW VIII
khoá XI đã đề ra. Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân, trong
học sinh những vấn đề cấp thiết mà NQ đã nêu.
Xem thêm tại : langque.vn


...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
BÀI VIẾT THU HOẠCH
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG VIII
( KHOÁ XI)
Họ và tên: Nguyễn Tiến Quốc
Đơn vị: Trường PTDTBT THCS Xã Khâu Vai
Sau khi được học tập nghị quyết TW VIII khoá XI của Đảng bản thân tôi có
một số nhận thức về nội dung nghị quyết như sau:
Hội nghị Trung ương VIII khoá XI của Đảng đã đề cập tới một vấn đề cấp thiết
của đất nước đó chính vấn đề giáo dục đào tạo hiện nay.Ngày 4/11/2013, Tổng
thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành
Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nghị quyết đã đi sâu vào một số nội dung cơ bản:
Thứ nhất: Đánh giá tình hình và nguyên nhân, đặc biệt là những yếu kém trong
việc quản giáo dục hiện nay do vậy phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
đào tạo.
Thứ hai: định hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo,trong nghị
quyết định hướng quan điểm chỉ đạo,cho biết thế nào đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo.
Thứ ba: Nghị quyết cũng đã xác định những mục tiêu cụ thể,cách thức tổ chức
thực hiện sao cho hiệu quả.
Là một giáo viên, tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết TW VIII
khoá XI đã đề ra. Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân, trong
học sinh những vấn đề cấp thiết mà NQ đã nêu.
Xem thêm tại : langque.vn
http://www.langque.vn/2014/08/nhan-thuc-ve-nghi-quyet-so-29-nqtw-ve.html
Bài thu hoạch Nghị quyết số 29NQTW về đổi mới giáo dục đào tạo - Người đăng: hanhvo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài thu hoạch Nghị quyết số 29NQTW về đổi mới giáo dục đào tạo 9 10 371