Ktl-icon-tai-lieu

bản dự thảo sửa đổi Hiên Pháp 1992

Được đăng lên bởi pham-mai1
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2968 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo,
chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn
kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến
Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ
Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng
lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2
tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Với khát vọng độc lập, tự do, bằng tinh thần tự
lực, tự cường, cùng với sự giúp đỡ quý báu của bạn bè và nhân dân thế giới, nhân
dân ta đã giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thống
nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế; xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành
công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến
pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Mỗi bản Hiến
pháp đều ghi nhận những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân Việt Nam đã
đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể chế hóa
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực
hiện chủ quyền nhân dân, Hiến pháp này tiếp tục khẳng định ý chí của nhân dân
và chủ quyền quốc gia; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tôn trọng và bảo đảm quyền
con người, quyền công dân; phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công
nghệ, bảo vệ môi trường; thực hiện công bằng xã hội; tăng cường quan hệ hữu
nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và
thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh.
CHƯƠNG I
CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 1)
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập, có chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và
vùng trời.
Điều 2 (sửa đổi, bổ sung Điều 2)
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước

thuộc về nhân dân mà nền ...
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo,
chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn
kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến
Việt Nam.
Từ năm 1930, ới s lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ
Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng
lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2
tháng 9 m 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Với khát vọng độc lập, tự do, bằng tinh thần tự
lực, tự cường, cùng với sự giúp đỡ quý báu của bạn bè và nhân dân thế giới, nhân
dân ta đã giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thống
nhất đất nước làm nghĩa vụ quốc tế; xây dựng chủ nghĩa hội tiến hành
công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến
pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 Hiến pháp năm 1992. Mỗi bản Hiến
pháp đều ghi nhận những thành qucách mạng to lớn mà nhân dân Việt Nam đã
đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể chế hóa
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội, thực
hiện chủ quyền nhân dân, Hiến pháp này tiếp tục khẳng định ý chí của nhân dân
chủ quyền quốc gia; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, nhân dân; tôn trọng bảo đảm quyền
con người, quyền công dân; phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công
nghệ, bảo vệ i trường; thực hiện công bằng hội; tăng cường quan hệ hữu
nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và
thi hành Hiến pháp mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh.
CHƯƠNG I
CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 1)
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nammột nước dân chủ, độc lập, có chủ
quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển
vùng trời.
Điều 2 (sửa đổi, bổ sung Điều 2)
Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền hội
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước
bản dự thảo sửa đổi Hiên Pháp 1992 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bản dự thảo sửa đổi Hiên Pháp 1992 - Người đăng: pham-mai1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
bản dự thảo sửa đổi Hiên Pháp 1992 9 10 870