Ktl-icon-tai-lieu

Ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 23/2006/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o ----Hà Nội , Ngày 22 tháng 05 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người
tàn tật, khuyết tật
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c ủa Chính ph ủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính ph ủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 1999 của Chính ph ủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho
người tàn tật, khuyết tật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, T ổ ch ức Cán bộ, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Đại học và Sau đại
học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tr ực thuộc Trung
ương, Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
QUY ĐỊNH
Về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết t ật
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT

1

ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Văn bản này quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuy ết t ật (sau đây
gọi chung là người khuyết tật) bao gồm: tổ chức, hoạt động giáo dục hòa nhập người
khuyết tật; giáo viên, giảng viên, nhân viên; người khuy ết tật trong giáo d ục hòa nh ập; c ơ
sở vật chất, thiết bị và đồ dùng dạy học trong giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.
Quy định trong văn bản này áp dụng cho các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc
dân.
Điều 2. Người khuyết tật
Người khuyết tật, không phân biệt nguồn gốc gây ra khuyết tật, là ng ười bị khiếm khuy ết
một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc suy giảm chức năng biểu hiện được những dạng tật
khác nhau, làm giảm khả năng hoạt động, khiến cho việc sinh hoạt, h ọ...
B GIÁO D C VÀ ÀO T O Đ
S : 23/2006/Q -BGD T Đ Đ
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
----- o0o -----
Hà N i , Ngày 22 tháng 05 n m 2006 ă
QUY T NH C A B TR NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O ĐỊ ƯỞ Đ
Ban hành Quy nh v giáo d c hòa nh p dành cho ng iđị ườ
tàn t t, khuy t t t ế
B TR NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O ƯỞ Đ
C n c Lu t giáo d c ngày 14 tháng 6 n m 2005;ă ă
C n c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 n m 2002 c a Chính ph quy nh ă đị Đ ă đị
ch c n ng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B , c quan ngang B ; ă ơ ơ
C n c Ngh nh s 85/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 n m 2003 c a Chính ph quy nh ă đị Đ ă đị
ch c n ng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; ă ơ Đ
C n c Ngh nh s 55/1999/N -CP ngày 10 tháng 7 n m 1999 c a Chính ph quy nh ă đị Đ ă đị
chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh v ng i tàn t t;ế đ ườ
Theo ngh c a V tr ng V Giáo d c Ti u h c,đề ưở
QUY T NH: ĐỊ
i u 1.Đ Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v giáo d c hòa nh p dành cho ế đ đị
ng i tàn t t, khuy t t t.ườ ế
i u 2.Đ Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ng Công báo.ế đ đă
i u 3.Đ Các ông (Bà) Chánh V n phòng, V tr ng các V : K ho ch - Tài chính, T ch c -ă ưở ế
Cán b , Giáo d c M m non, Giáo d c Ti u h c, Giáo d c Trung h c, i h c và Sau i Đạ đạ
h c, Giáo d c th ng xuyên, Giáo d c chuyên nghi p, Th tr ng các n v có liên quan ườ ưở đơ
thu c B Giáo d c và ào t o, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung Đ
ng, Giám c các S giáo d c ào t o và Th tr ng các c s giáo d c ch u trách ươ đố đ ưở ơ
nhi m thi hành Quy t nh này./. ế đ
QUY NHĐỊ
V giáo d c hòa nh p dành cho ng i tàn t t, khuy t t t ư ế
(Ban hành kèm theo Quy t nh s 23/2006/Q -BGD Tế đ Đ Đ
1
Ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật 9 10 234