Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo lấy ý kiến về dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi)

Được đăng lên bởi Sáng Heo
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3945 lần   |   Lượt tải: 44 lần
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ IA PIƠR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /BC-HĐND

Ia Piơr, ngày 27 tháng 08 năm 2015

BAO CAO TÔNG HỢP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN
Về Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
-----------------------Thực hiện Kế hoạch số: 86/KH-HĐND ngày 17/8/2015 của Hội đồng nhân
dân huyện Chư Prông về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật
Hình sự (sửa đổi); HĐND xã Ia Piơr đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn
xã đối với Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) kết quả cụ thể như sau.
I. QUA TRÌNH TÔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ
LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐÔI):
- HĐND xã lập kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên toàn xã bằng hình
thức tổ chức họp dân triển khai văn bản cho cán bộ và nhân dân các thôn làng trên
địa bàn xã để lấy ý kiến;
- Đối tượng được lấy ý kiến: Cán bộ và nhân dân trên toàn xã.
- Đối tượng được đóng góp ý kiến và được tổng hợp báo cáo: Cán bộ và nhân
dân trên toàn xã.
II. ĐANH GIA CHUNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA
ĐÔI):
Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi bao gồm 443 điều, tăng 99 điều so với bộ
luật Hình sự cũ, trong đó có 68 điều được bổ sung mới. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa
đổi lần này được đánh giá đã đưa ra 6 điểm mới, đó là những nội dung sửa đổi bổ
sung Bộ luật Hình sự góp phần bảo vệ và thực hiện, thúc đẩy sự phát triển nền kinh
tế thị trường định hướng XHCN; thể hiện tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa, tính
hướng thiện cho việc xử lý người phạm tội, tôn trọng và đảm bảo thực thi đầy đủ
quyền con người, quyền công dân được ghi nhận; thể hiện tinh thần đổi mới quan
niệm về tội phạm và hình phạt, về cơ sở trách nhiệm hình sự đồng thời khắc phục
những bất cập, hạn chế trong đấu tranh phòng chống tội phạm; nội luật hóa các quy
định có liên quan của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần tăng
cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường đấu tranh
phòng chống tham nhũng đồng thời thể hiện chính sách xử lý đối với những người
1

có hành vi tham nhũng nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, khắc
phục hậu quả của hành vi phạm tội.
III. Ý KIẾN CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH
SỰ (Sửa đổi)
1. Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu
trách nhiệm hình sự.
a) Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân
Theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành, việc truy cứu trách
nhiệm hình sự (TNHS) chỉ đặt ra đối với cá nhân (con người cụ thể).
Dự thảo BLHS (sửa đổi) lần này bổ sung TNHS của ...

  !"#$$%
Số: 06 /BC-HĐND Ia Piơr, ngày 27 tháng 08 năm 2015
&'('()*+,-
./$0!&1/$2#$34356789:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Thực hiện Kế hoạch số: 86/KH-HĐND ngày 17/8/2015 của Hội đồng nhân
dân huyện Chư Prông về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo B luật
Hình sự (sửa đổi); HĐNDIa Piơr đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn
xã đối với Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) kết quả cụ thể như sau.
<=>'?)@ABC+,-DEFG(&
A>H?IF4IJ):K
- HĐND xã lập kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên toàn bằng hình
thức tổ chức họp dân triển khai văn bản cho cán bộ nhân dân các thôn làng trên
địa bàn xã để lấy ý kiến;
- Đối tượng được lấy ý kiến: Cán bộ và nhân dân trên toàn xã.
- Đối tượng được đóng góp ý kiến được tổng hợp báo cáo: Cán bộ nhân
dân trên toàn xã.
<''>DEFG(&A>H?IF4IJ
):K
Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi bao gồm 443 điều, tăng 99 điều so với bộ
luật Hình sự cũ, trong đó có 68 điều được bổ sung mới. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa
đổi lần này được đánh giá đã đưa ra 6 điểm mới, đó những nội dung sửa đổi bổ
sung Bộ luật Hình sự góp phần bảo vệ thực hiện, thúc đẩy sự phát triển nền kinh
tế thị trường định hướng XHCN; thể hiện tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa, tính
hướng thiện cho việc xử người phạm tội, tôn trọng đảm bảo thực thi đầy đủ
quyền con người, quyền công dân được ghi nhận; thể hiện tinh thần đổi mới quan
niệm về tội phạm hình phạt, về sở trách nhiệm hình sự đồng thời khắc phục
những bất cập, hạn chế trong đấu tranh phòng chống tội phạm; nội luật hóa các quy
định liên quan của điều ước quốc tế Việt Nam thành viên, góp phần tăng
cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường đấu tranh
phòng chống tham nhũng đồng thời thể hiện chính sách xử đối với những người
1
Báo cáo lấy ý kiến về dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo lấy ý kiến về dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi) - Người đăng: Sáng Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo lấy ý kiến về dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi) 9 10 603