Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo lồng ghép giới trong dự án bộ luật hình sự

Được đăng lên bởi Thiện Xuân Cao
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO LỒNG GHÉP GIỚI
TRONG DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
Chính phủ Việt Nam được đánh giá là Chính phủ đi tiên phong trong khu
vực về việc xây dựng chính sách và luật pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và
chấm dứt nạn bạo lực đối với phụ nữ. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước
CEDAW năm 1982 và ký kết nhiều Hiệp ước và Công ước quốc tế khác về
quyền con người có liên quan đến bạo lực giới.
Bình đẳng nam nữ là một nguyên tắc đã được ghi nhận trong các bản Hiến
pháp của nước ta, từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Nguyên tắc này được kế
thừa và tiếp tục hoàn thiện trong các bản Hiến pháp tiếp theo và đến nay, nguyên
tắc hiến định này vẫn được khẳng định vững chắc trong bản Hiến pháp mới
nhất, Hiến pháp năm 2013. Theo đó, Hiến pháp 2013 đã nhấn mạnh “công dân
nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ
hội bình đẳng giới" và "nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới”. 1 Nguyên tắc này
của Hiến pháp là định hướng xuyên suốt hệ thống pháp luật Việt Nam, được cụ
thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật, đặc biệt là những văn bản liên quan trực
tiếp đến việc bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân như Bộ luật
lao động, Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Luật đất đai, Luật doanh
nghiệp, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ luật hình
sự, Bộ luật tố tụng hình sự…Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2004 đến nay, nhiều
văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến bạo lực giới đã được ban hành, như:
Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm
2004 đến năm 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày
14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình hành động phòng, chống tội
phạm mua bán người giaia đoạn 2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số
1427/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Luật Bình đẳng giới
2006; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007; Luật phòng, chống mua bán
người 2011; Kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) giai đoạn 2008-2015; ... Các văn bản quy
phạm pháp luật này đã cải thiện đáng kể khung pháp lý và chính sách liên quan
tới bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam theo hai nhóm chính: bạo lực giới trong
phạm vi gia đình (bạo lực gia đình, ép buộc hôn nhân...) và bạo lực giới trong
cộng đồng (buôn bán phụ nữ và trẻ em, quấy rối tình dục, mại dâm...).
Cũng giống với các đạo luật khác, để cụ thể hóa nguyên tắc Hiến đị...
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO LỒNG GHÉP GIỚI
TRONG DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
Chính phủ Việt Nam được đánh giá Chính phủ đi tiên phong trong khu
vực về việc y dựng chính sách luật pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và
chấm dứt nạn bạo lực đối với phụ nữ. Việt Nam đã p chuẩn Công ước
CEDAW năm 1982 và kết nhiều Hiệp ước Công ước quốc tế khác về
quyền con người có liên quan đến bạo lực giới.
Bình đẳng nam nữ là một nguyên tắc đã được ghi nhận trong các bản Hiến
pháp của nước ta, từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Nguyên tắc này được kế
thừa và tiếp tục hoàn thiện trong các bản Hiến pháp tiếp theo và đến nay, nguyên
tắc hiến định này vẫn được khẳng định vững chắc trong bản Hiến pháp mới
nhất, Hiến pháp năm 2013. Theo đó, Hiến pháp 2013 đã nhấn mạnh “công dân
nam, nữ nh đẳng về mọi mặt. N nước chính sách bảo đảm quyền và
hội bình đẳng giới" "nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới”.
1
Nguyên tắc này
của Hiến pháp định hướng xuyên suốt hệ thống pháp luật Việt Nam, được cụ
thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật, đặc biệt những văn bản liên quan trực
tiếp đến việc bảo vệ quyền con người, quyền bản của công dân như Bộ luật
lao động, Bộ luật n sự, Luật hôn nhân gia đình, Luật đất đai, Luật doanh
nghiệp, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ luật hình
sự, Bộ luật tố tụng nh sự…Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2004 đến nay, nhiều
văn bản pháp quan trọng liên quan đến bạo lực giới đã được ban hành, như:
Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ n, trẻ em từ năm
2004 đến năm 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày
14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình hành động phòng, chống tội
phạm mua bán người giaia đoạn 2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số
1427/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Luật Bình đẳng giới
2006; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007; Luật phòng, chống mua bán
người 2011; Kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) giai đoạn 2008-2015; ... Các văn bản quy
phạm pháp luật này đã cải thiện đáng kể khung pháp lý chính sách liên quan
tới bạo lực trên sở giới Việt Nam theo hai nhóm chính: bạo lực giới trong
phạm vi gia đình (bạo lực gia đình, ép buộc hôn nhân...) và bạo lực giới trong
cộng đồng (buôn bán phụ nữ và trẻ em, quấy rối tình dục, mại dâm...).
Cũng giống với các đạo luật khác, để cụ thể hóa nguyên tắc Hiến định
này, dự thảo Bộ luật hình sự (BLHS) (sửa đổi) đãnhững quy định nhằm đảm
bảo quyền nh đẳng giới, không phân biệt đối xử thông qua những điều luật
được quy định tại các chương, điều cụ thể của dự thảo BLHS (sửa đổi).
1
Điều 25 Hiến pháp năm 2013.
Báo cáo lồng ghép giới trong dự án bộ luật hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo lồng ghép giới trong dự án bộ luật hình sự - Người đăng: Thiện Xuân Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo lồng ghép giới trong dự án bộ luật hình sự 9 10 784