Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo luật dân sự sửa đổi

Được đăng lên bởi lnson
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT TRẦN VĂN THỜI

TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 TRẦN HỢI
Số: 29/BC-TrTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xã Trần Hợi, ngày 12 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO
Về triển khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự
(sửa đổi) trong cán bộ công chức, viên chức HĐSP nhà trường.
Thực hiện Công văn số 154/CV PGD-ĐT ngày 16/02/2015 của Phòng GD-ĐT
Trần Văn Thời về việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, viên chức về Dự thảo Bộ luật Dân sự
(sửa đổi), trường tiểu học 2 Trần Hợi báo cáo về triển khai kế hoạch và kết quả tổ chức
thực hiện với những nội dung chính như sau:
PHỤ LỤC I
Tiến độ triển khai việc lấy ý kiến Nhân dân đối với
dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 28 /KH-TrTH ngày 20/02 /2015
của Hiệu trưởng trường tiểu học 2 Trần Hợi)
STT

1

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thành lập Tổ giúp việc tổ chức lấy ý
kiến góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa
đổi) 2015.

2

Tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung
liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến
nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự
(sửa đổi) và hướng dẫn cách thức tổ
chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ
luật dân sự (sửa đổi)

3

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự
thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), xây dựng
Báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi về
Phòng GD-ĐT huyện tổng hợp

4

5

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp
về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến của, các tổ
khối, GV, NV; trong việc góp ý về dự
thảo BLDS sửa đổi 2015, báo cáo kết
quả đóng góp ý kiến của tập thể nhà
trường đối với dự thảo Bộ luật dân sự
(sửa đổi) về PGD-ĐT huyện

CƠ QUAN
THỰC HIỆN

CƠ QUAN
PHỐI HỢP

Tổ Văn phòng
trường tiểu
học 2 Trần
Hợi

Các tổ khối
trong trường

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

20/02/2015

Hiệu trưởng

Ban giám hiệu,
Công đoàn,
Đoàn thanh
22/02/2015
niên, Tổng phụ
trách Đội

Hiệu trưởng

Tổ văn phòng
nhà trường

Từ ngày
22/02/2015
đến ngày
08/03/2015

Hiệu trưởng

Tất cả các tổ
khối, Giáo
viên, nhân
viên

09/03/2015

Tổ Văn phòng

Ban giám hiệu,
10/03/2015
các tổ khối

PHỤ LỤC II
Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân đối với
dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 28 /KH-TrTH ngày 20/02 /2015
của Hiệu trưởng trường tiểu học 2 Trần Hợi)
A. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO
Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) gồm các
nội dung chính được trình bày theo bố cục sau:
I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
1. Công tác tổ chức lấy ý kiến;
+ Hiệu trưởng nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch số 2...
PHÒNG GD-ĐT TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 TRẦN HỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 29/BC-TrTH
Trần Hợi, ngày 12 tháng 03 năm 2015
BÁO CÁO
Về triển khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự
(sửa đổi) trong cán bộ công chức, viên chức HĐSP nhà trường.
Thực hiện Công văn số 154/CV PGD-ĐT ngày 16/02/2015 của Phòng GD-ĐT
Trần Văn Thời về việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, viên chức về Dự thảo Bộ luật Dân sự
(sửa đổi), trường tiểu học 2 Trần Hợi báo cáo về triển khai kế hoạch và kết quả tổ chức
thực hiện với những nội dung chính như sau:
PHỤ LỤC I
Tiến độ triển khai việc lấy ý kiến Nhân dân đối với
dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 28 /KH-TrTH ngày 20/02 /2015
của Hiệu trưởng trường tiểu học 2 Trần Hợi)
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC
CƠ QUAN
THỰC HIỆN
CƠ QUAN
PHỐI HỢP
THỜI GIAN
THỰC HIỆN
1
Thành lập Tổ giúp việc tổ chức lấy ý
kiến góp ý dthảo Bộ luật dân sự (sửa
đổi) 2015.
Tổ Văn phòng
trường tiểu
học 2 Trần
Hợi
Các tổ khối
trong trường
20/02/2015
2
Tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung
liên quan đến việc t chức lấy ý kiến
nhân dân về dự thảo Bộ luật dân s
(sửa đổi) và hướng dẫn cách thức tổ
chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ
luật dân sự (sửa đổi)
Hiệu trưởng
Ban giám hiệu,
Công đoàn,
Đoàn thanh
niên, Tổng phụ
trách Đội
22/02/2015
3
Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự
thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), xây dựng
Báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi về
Phòng GD-ĐT huyện tổng hợp
Hiệu trưởng
Tổ văn phòng
nhà trường
Từ ngày
22/02/2015
đến ngày
08/03/2015
4
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp
về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Hiệu trưởng
Tất cả các tổ
khối, Giáo
viên, nhân
viên
09/03/2015
5
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến của, các tổ
khối, GV, NV; trong việc góp ý về dự
thảo BLDS sửa đổi 2015, báo cáo kết
quả đóng góp ý kiến của tập thể nhà
trường đối với dự thảo Bộ luật dân s
(sửa đổi) về PGD-ĐT huyện
Tổ Văn phòng
Ban giám hiệu,
các tổ khối
10/03/2015
Báo cáo luật dân sự sửa đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo luật dân sự sửa đổi - Người đăng: lnson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo luật dân sự sửa đổi 9 10 488