Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo rà soát Luật đầu tư do VCCI công bố

Được đăng lên bởi trinhlinh1204
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO RÀ SOÁT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LUẬT ĐẦU TƯ 2005

Nhóm chuyên gia VCCI
I) Danh mục văn bản pháp luật rà soát:
1) Luật đầu tư
2) Nghị định 108/2006/NĐ-CP
3) Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH
II) Tiêu chí rà soát
STT
1

Tiêu chí
Tính minh bạch

Các nội dung cụ thể
- Rõ ràng về hình thức:
+ Ngôn ngữ sử dụng có chính xác, dễ hiểu không?
+ Diễn đạt có rõ ràng không? Có thể bị hiểu theo nhiều cách khác
nhau không?
- Rõ ràng trong các quy định áp dụng cho doanh nghiệp:
+ Rõ ràng về quyền và nghĩa vụ không?
+ Rõ ràng về các trình tự, thủ tục, chi phí (thời gian, phí, lệ phí)
không?
- Có nguy cơ cho nhũng nhiễu, tham nhũng không?

2

Tính thống nhất

- Có tuân thủ với các văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn
không?
- Có mâu thuẫn giữa các quy định trong bản thân văn bản đó không?
Có mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác không?
- Có tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia
không?

3

Tính hợp lý

- Có đơn giản hóa được các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành
chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp không?
- Có đưa ra những quy định bất hợp lý, cản trở quyền tự do kinh
doanh của doanh nghiệp không?
- Có phù hợp với sự phát triển bền vững (về trách nhiệm của doanh
nghiệp, về lợi ích của người tiêu dùng, về nguyên tắc cung-cầu và
cạnh tranh bình đẳng…) không?

1

- Có phân biệt đối xử không?
4

Tính khả thi

- Có khả năng doanh nghiệp thực hiện được trên thực tế không?
- Có khả năng cơ quan Nhà nước thực hiện trên thực tế được
không? (điều kiện về tổ chức, nhân lực, vật lực).

2

A. Rà soát, đánh giá và khuyến nghị cụ thể vào từng vấn đề, theo các tiêu chí thống nhất.

STT
1

Vấn đề
Thủ tục đầu tư
(đăng ký đầu tư,
thẩm tra đầu tư)

Quy định liên
quan
Đăng ký dự án
đầu tư: quy định
tại điều 45 & 46
Luật đầu tư, các
điều 42, 43 và 44
Nghị định
108/2006/NĐ-CP

Tiêu chí bị
vi phạm
Tính hợp
lý

Thẩm tra dự án
đầu tư: Thủ tục
này được quy định
tại các điều 47 –
49 Luật đầu tư,
các điều 37 – 40,
45-49 Nghị định
108/2006/NĐ-CP.

Phân tích vấn đề
Theo quy định của Luật đầu tư, thì việc đăng ký, thẩm tra dự án đầu tư là công cụ được sử dụng
để nhằm đạt mục tiêu quản lý nhà nước của Luật đầu tư.1 Việc phân chia hai thủ tục này dựa
vào quy mô và lĩnh vực đầu tư của hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, các quy định này không hợp lý
vì chúng không cần thiết.
Để đánh giá sự cần thiết của quy định nói chung thì dựa trên 2 điều kiện là phải có mục tiêu rõ
ràng và quy định đó là cách thức duy nhất hoặc tốt nhất để đạt mục tiêu đó. Nói cách khác, thủ
tục đăng ký/thẩm tra đầ...
1
BÁO CÁO RÀ SOÁT VĂN BẢN PHÁP LUT – LUẬT ĐẦU TƯ 2005
Nhóm chuyên gia VCCI
I) Danh mục văn bản pháp luật rà soát:
1) Luật đầu
2) Nghị đnh 108/2006/NĐ-CP
3) Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH
II) Tiêu chí rà soát
STT Tiêu c Các ni dung c th
1 nh minh bch - Rõ ràng v hình thc:
+ Ngôn ng s dng có chínhc, d hiu không?
+ Diễn đạt có rõ ràng không? Có th b hiu theo nhiu cách khác
nhau không?
- Rõ ràng trong các quy định áp dng cho doanh nghip:
+ Rõng v quyn và nghĩa vụ không?
+ Rõng v các trình t, th tc, chi phí (thi gian, phí, l phí)
không?
- nguy cơ cho nhũng nhiu, tham nhũng không?
2 nh thng nht - Có tuân th với các văn bản pháp lut có giá tr pháp lý cao hơn
không?
- Có mâu thun gia các quy định trong bn thânn bản đó không?
Có mâu thun với các văn bản pháp lut khác không?
- Có tương thích với các cam kết quc tế Vit Nam tham gia
không?
3 nh hp lý - Có đơn giản hóa đưcc điều kin kinh doanh, th tc hành
chính, gim chi phí cho doanh nghip không?
- Có đưa ra những quy định bt hp lý, cn tr quyn t do kinh
doanh ca doanh nghip không?
- Có phù hp vi s phát trin bn vng (v trách nhim ca doanh
nghip, v li ích ca người tiêu dùng, v nguyên tc cung-cu và
cnh tranh bình đẳng…) không?
Báo cáo rà soát Luật đầu tư do VCCI công bố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo rà soát Luật đầu tư do VCCI công bố - Người đăng: trinhlinh1204
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Báo cáo rà soát Luật đầu tư do VCCI công bố 9 10 267