Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nghề nghiệp ngành văn thư - lưu trữ

Được đăng lên bởi choiue40h
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG
KHOA LƯU TRỮ

BÁO CÁO
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
NGÀNH: VĂN THƯ - LƯU TRỮ
TẠI: Ủy ban nhân dân xã Bình An

Họ và tên học viên: Huỳnh Thị Như Nguyệt
Lớp: VTLT24B
Ngành: Văn thư - Lưu trữ
Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thị Kim Cúc

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015.

1.

Khảo sát tình hình hoạt động của cơ quan.
Quá trình hình thành, hoạt động của cơ quan:
Trưa ngày 30/4/1975 cùng với quân dân cả nước, quân đội địa
phương và dân du kích cùng nhân dân xã Bình An, huyện Thủ Thừa
chiếm trụ sở của chính quyền chế độ cũ làm nơi làm việc của Ban
quân quản tiền thân của UBND xã Bình An ngày nay.
Ngay những ngày đầu gải phóng chính quyền xã Bình An khẩn
trương tiến hành cùng một lúc nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
như: Quản lý, phân loại đối tượng ngụy quân, ngụy quyền thu gom
vũ khí quân dụng của tàn binh địch, nhằm ổn định tình hình, giữ
vững trật tự an ninh, xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh để
quản lý điều hành địa phương về các mặt KT-VH-XH đang còn
nhiều khó khăn nhất là nạn đói trong trận lũ lụt lịch sử 1978.
Xã Bình An là đơn vị hành chính cấp cơ sở là trung tâm CT-KTVH-XH của huyện Thủ Thừa có 07 ấp với 3152 hộ và 14.575 nhân
khẩu. Nhân dân xã hầu hết sống bằng nghề nông, thương mại dịch
vụ và phần còn lại tham gia sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và làm nghề khác.Trong những năm 1980 đến năm 1990,
UBND xã Bình An còn gặp nhiều khó khăn, thu thập của nhân dân
chủ yếu dựa vào lương thực, thu thập sản xuất kinh doanh vừa và
nhỏ hoặc lao động làm thuê. Về dân trí còn thấp nên trình độ nhận
thức của nhân dân không đồng đều đã gây không ít khó khăn trong
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH ở địa phương.
Trải qua quá trình lãnh đạo của Đảng ủy, phương thức điều hành ,lề
lối làm việc của chính quyền và phong cách tác phong làm việc
phục vụ nhân dân của cán bộ được tốt hơn. Đối với nhân dân được
phát huy quyền dân chủ về mọi mặt nên có những nhận thức tốt
hơn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng của chính quyền, tích cực
tham gia các phong trào ở địa phương, đến nay UBND xã Bình An
đã đạt được nhiều kết quả trên lĩnh vực chủ yếu như:

Diện tích lúa Đông xuân chính vụ ở các ấp phía Bắc được mở rộng,
có năng suất cao, thu nhập của nhân dân tăng lên đáng kể, có tích
lũy để tái sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng trên toàn xã 588,8 ha,
trong đó lúa 310 ha, mía 223 ha, ươm tràm con 3,8 ha và hoa màu 2
ha. Tổng sản lượng bình quân đối với:
Lúa: 3.500 tấn
Mía: 16.000 tấn
Mì: 300 tấn
Đi đôi với...
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG
KHOA LƯU TRỮ
BÁO CÁO
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
NGÀNH: VĂN THƯ - LƯU TRỮ
TẠI: Ủy ban nhân dân xã Bình An
Họ và tên học viên: Huỳnh Thị Như Nguyệt
Lớp: VTLT24B
Ngành: Văn thư - Lưu trữ
Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thị Kim Cúc
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015.
Báo cáo thực tập nghề nghiệp ngành văn thư - lưu trữ - Trang 2
Báo cáo thực tập nghề nghiệp ngành văn thư - lưu trữ - Người đăng: choiue40h
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo thực tập nghề nghiệp ngành văn thư - lưu trữ 9 10 170