Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo về thực hiện nghị quyết số 06QĐTTg (Tủ sách pháp luật)

Được đăng lên bởi khoatledinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CỦ CHI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRUNG LẬP THƯỢNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-THTLT

Trung Lập Thượng, ngày

tháng 4 năm 2015

Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg
về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA VIỆC THỰC
HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-TTg:
1. Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, quản lý
khai thác Tủ sách pháp luật hàng năm hoặc theo giai đoạn.
Hàng năm, Hiệu trưởng đều ban hành văn bản chỉ đạo, phân công giáo viên
phụ trách xây dựng Tủ sách pháp luật, dự trù kinh phí bổ sung các loại sách pháp
luật.
2. Hoạt động theo dõi, kiểm tra, đánh giá khen thưởng việc xây dựng,
quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Hiệu trưởng phân công giáo viên phụ trách công tác pháp chế phối hợp cùng
giáo viên phụ trách thư viện, thiết bị tiến hành rà soát, bổ sung các loại sách pháp
luật mới ban hành vào Tủ sách pháp luật của nhà trường.
Giới thiệu các loại sách Pháp luật mới đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh trong các lần họp Hội đồng sư phạm, sinh hoạt dưới cờ, niêm yết
trên các bảng tin, cổng thông tin điện tử của trường, ...
II. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG; QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH
PHÁP LUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-TTG
1. Về xây dựng Tủ sách pháp luật
- Số lượng Tủ sách pháp luật: 03
- Địa điểm đặt tủ sách pháp luật : Thư viện

------------------------------------------------------------------------------- Trang 1 -------------------------

- Các tài liệu chủ yếu trong tủ sách pháp luật: Các loại sách Luật, Bộ Luật và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Số lượng đầu sách trung bình của mỗi tủ sách: 40 quyển
- Việc bổ sung, cập nhật đầu sách, văn bản pháp luật hàng năm: Mỗi năm,
nhà trường đều tiến hành cập nhật, bổ sung các loại sách Luật mới ban hành vào
Tủ sách pháp luật (trung bình khoảng 10 quyển).
- Việc cung cấp, hỗ trợ tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật của các cơ
quan chức năng ở Trung ương và địa phương: Hàng quý, giáo viên phụ trách công
tác pháp chế của nhà trường đều tiến hành rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp
luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật mới cho Tủ sách Pháp luật.
2. Về quản lý Tủ sách pháp luật:
- Số lượng cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật (chuyên trách hay kiêm
nhiệm): 01 giáo viên phụ trách thư viện, thiết bị và 01 giáo viên phụ trách pháp chế
kiêm nhiệm phụ trách Tủ sách pháp luật.
- Việc hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp
luật và...
PHÒNG GD&ĐT HUYN C CHI
TRƯNG TH TRUNG LP THƯNG
Số: /BC-THTLT
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Lập Thượng, ngày tháng 4 năm 2015
Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg
về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA VIỆC THỰC
HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-TTg:
1. Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, quản
khai thác Tủ sách pháp luật hàng năm hoặc theo giai đoạn.
Hàng m, Hiệu trưởng đều ban hành văn bản chỉ đạo, phân công giáo viên
phụ trách xây dựng Tủ sách pháp luật, dự trù kinh phí bổ sung các loại sách pháp
luật.
2. Hoạt động theo dõi, kiểm tra, đánh giá khen thưởng việc xây dựng,
quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Hiệu trưởng phân công giáo viên phụ trách công tác pháp chế phối hợp cùng
giáo viên phụ trách t viện, thiết bị tiến hành soát, bổ sung c loại sách pháp
luật mới ban hành vào Tủ sách pháp luật của nhà trường.
Giới thiệu các loại sách Pháp luật mới đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên học sinh trong các lần họp Hội đồng phạm, sinh hoạt dưới cờ, niêm yết
trên các bảng tin, cổng thông tin điện tử của trường, ...
II. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG; QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH
PHÁP LUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-TTG
1. Về xây dựng Tủ sách pháp luật
- Số lượng Tủ sách pháp luật: 03
- Địa điểm đặt tủ sách pháp luật: Thư viện
------------------------------------------------------------------------------- Trang 1 -------------------------
Báo cáo về thực hiện nghị quyết số 06QĐTTg (Tủ sách pháp luật) - Trang 2
Báo cáo về thực hiện nghị quyết số 06QĐTTg (Tủ sách pháp luật) - Người đăng: khoatledinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo về thực hiện nghị quyết số 06QĐTTg (Tủ sách pháp luật) 9 10 45