Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Phúc Thiện
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Tên đơn vị cấp trên )
(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng )
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------(Địa danh ), ngày … tháng …. năm …
(Mẫu số 2 )

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Tên đơn vị )
Về việc xét khen thưởng………………………………………

Ngày … tháng …. năm … Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị ) đã họp
dưới sự chủ trì của (họ và tên, chức danh người chủ trì ).
-

Thành phần dự họp:

1. (Họ và tên, chức danh )………………………………………………..
2. ……………….……………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………….
-

Nội dung họp:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

-

Kết luận:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Sau khi xét xét thành tích và cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi đua khen
thưởng (tên đơn vị ) nhất trí đề nghị (Thủ trưởng đơn vị ) trình (Thủ trưởng đơn vị cấp
trên ) xét khen thưởng các tập thể và cá nhân với hình thức khen thưởng sau:
1. Hình thức khen thưởng, tên đơn vị đề nghị khen thưởng.
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
Biên bản này làm cơ sở để lập tờ trình trình cấp trên xét khen thưởng./.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký tên, ghi họ và tên )

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Họ và tên, chức danh )

Lưu ý:
-

Không được viết tắt tên tập thể và cá nhân, chức danh, chức vụ…

-

Thực hiện xếp theo trình tự: mức khen thưởng cao trước, thấp sau và xếp theo thứ
tự tập thể trước, cá nhân sau.

...
(Tên đơn vị cấp trên )
(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng )
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
(Địa danh ), ngày … tháng …. năm …
BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Tên đơn vị )
Về việc xét khen thưởng………………………………………
Ngày tháng …. năm Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị ) đã họp
dưới sự chủ trì của (họ và tên, chức danh người chủ trì ).
- Thành phần dự họp:
1. (Họ và tên, chức danh )………………………………………………..
2. ……………….……………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………….
- Nội dung họp:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
- Kết luận:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Sau khi xét xét thành tích cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi đua khen
thưởng (tên đơn vị ) nhất trí đề nghị (Thủ trưởng đơn vị ) trình (Thủ trưởng đơn vị cấp
trên ) xét khen thưởng các tập thể và cá nhân với hình thức khen thưởng sau:
1. Hình thức khen thưởng, tên đơn vị đề nghị khen thưởng.
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
Biên bản này làm cơ sở để lập tờ trình trình cấp trên xét khen thưởng./.
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký tên, ghi họ và tên )
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Họ và tên, chức danh )
Lưu ý:
- Không được viết tắt tên tập thể và cá nhân, chức danh, chức vụ…
(Mẫu số 2 )
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG - Trang 2
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG - Người đăng: Nguyễn Phúc Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG 9 10 463