Ktl-icon-tai-lieu

biên bản nghiệm thu

Được đăng lên bởi hatienhiencdxd1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 3 lần
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§Þa ®iÓm, ngµy..... th¸ng..... n¨m......
Biªn bn Sè ...........................
NghiÖm thu hoµn thµnh bé phËn c«ng tr×nh
x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng
C«ng tr×nh
H¹NG MôC
1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghitªn c«ng viÖc ®îc nghiÖm thu trÝ x©y dùng trªn
c«ng tr×nh)
- VÞ trÝ x©y dung trªn c«ng tr×nh:……………………………
……………………………………………………………………………………………………..
2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Chñ ®Çu t:
- «ng:……………………………..Chøc vô:………………..
- «ng:……………………………..Chøc vô:………………..
- «ng:……………………………..Chøc vô:………………..
b) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.
- «ng:……………………………..Chøc vô:………………..
- «ng:……………………………..Chøc vô:………………..
- «ng:……………………………..Chøc vô:………………..
3. Thêi gian nghiÖm thu:
B¾t ®Çu: .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
KÕt thóc: ........... ngµy......... th¸ng......... n¨m..........
T¹i: ……………………………………………………………….
4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a) VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu (®èi chiÕu víi kho¶n 1 §iÒu 24 NghÞ ®Þnh nµy).
- PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu:…………………………………………..
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶nthi c«ng ®îc Chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®·
®îc chÊp nhËn:
- Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dung ®îc ¸p dông;
- Tµi liÖu chØ dÉn kÌm theo hîp ®ång:H§sè……. .ngµy..th¸ng..n¨m..
- C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm vËt liÖu ®Çu vµo, thiÕt ®îc thùc hiÖn trong qu¸
tr×nh x©y dung;
- NhËt thi c«ng, nhËt gi¸m s¸t cña Chñ ®Çu t c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan
®Õn ®èi tîng nghiÖm thu;
biên bản nghiệm thu - Trang 2
biên bản nghiệm thu - Người đăng: hatienhiencdxd1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
biên bản nghiệm thu 9 10 858