Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận khoa học bộ luật dân sự tập 8

Được đăng lên bởi Cừu Xám
Số trang: 216 trang   |   Lượt xem: 7999 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐINH VĂN QUẾ
CHÁNH TOÀ TÒA HÌNH SỰ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BÌNH LUẬN KHOA HỌC
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

(TẬP VIII)
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
VÀ CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG
BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2
LỜI GIỚI THIỆU
Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày
21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau
đây gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ
luật hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-121989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997.
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh đang xuất bản bộ sách BÌNH
LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ, được thể hiện với nội dung Bình
luận chuyên sâu. Hiện tại đã in 10 tập: 1 tập Phần chung và 8 tập Phần các
tội phạm.
Tác giả của bộ sách là Thạc sĩ luật học Đinh Văn Quế, Chánh toà Toà
hình sự Toà án nhân dân tối cao. Tác giả đã nhiều năm công tác trong
ngành, có nhiều đề tài nghiên cứu, tham gia giảng dạy, có nhiều tác phẩm về
luật hình sự, đồng thời cũng là người trực tiếp tham gia xét xử nhiều vụ án
hình sự.
Xin trân trọng giới thiệu tập 8 (Phần các tội phạm) của Bộ sách trên
và mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3
PHẦN THỨ NHẤT
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
MỞ ĐẦU
Quản lý hành chính là lĩnh vực rộng lớn và phức tạp nhất của quản lý
Nhà nước đối với xã hội. So với các lĩnh vực khác, thì quản lý hành chính
chiếm một tỷ lệ lớn trong toàn bộ quản lý Nhà nước đối với xã hội.
Các quy phạm về trật tự quản lý hành chính cũng rất đa dạng, có quy
định do Chính phủ ban hành, có quy định do các Bộ các ngành ban hành, có
quy định do chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành,
nhưng cũng có quy định chỉ do cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành ở địa
phương ban hành, thậm chí một bản nội quy, quy chế của một cơ quan cũng
được coi là quy phạm quản lý hành chính.
Các hành vi xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính cũng rất đa dạng,
phức tạp và xảy ra thường xuyên hàng ngày, hàng giờ trên nhiều lĩnh vực, với
tính chất và mức độ khác nhau, nhưng nhà làm luật chỉ quy định một số hành
vi xâm phạm một số lĩnh vực trật tự quản lý hành chính là hành vi tội phạm.
Thực tiễn cho thấy, việc phân biệt các hành vi vi phạm các quy định về
trật tự quản lý hành chính với hành vi phạm tội xâm phạm trật tự quản lý hành
chính trong nhiều trường hợp không dễ dàng, có trường hợp hành vi xâm
phạm các quy định trậ...
ĐINH VĂN QUẾ
CHÁNH TOÀ TÒA HÌNH SỰ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BÌNH LUẬN KHOA HỌC
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CÁC TỘI PHẠM
(TẬP VIII)
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
VÀ CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG
BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bình luận khoa học bộ luật dân sự tập 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận khoa học bộ luật dân sự tập 8 - Người đăng: Cừu Xám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
216 Vietnamese
Bình luận khoa học bộ luật dân sự tập 8 9 10 674