Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận khoa học Bộ Luật Hình Sự Tập 1

Được đăng lên bởi Cừu Xám
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 5715 lần   |   Lượt tải: 18 lần
ĐINH VĂN QUẾ
THẠC SĨ LUẬT HỌC – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

CHƯƠNG XII
CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH MẠNG, SỨC KHOẺ,
NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI GIỚI THIỆU
Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21
tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau đây
gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ luật
hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-12-1989,
ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997.
Bộ luật hình sự năm 1999 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính
sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là
công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền làm
chủ của nhân dân, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện
công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
So với Bộ luật hình sự năm 1985, Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều quy
định mới về tội phạm và hình phạt. Do đó việc hiểu và áp dụng các quy định của
Bộ luật hình sự về tội phạm và hình phạt là một vấn đề rất quan trọng. Ngày 17
tháng 2 năm 2000, Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị số 04/2000/CT-TTg về việc
tổ chức thi hành Bộ luật hình sự đã nhấn mạnh: "Công tác phổ biến, tuyên
truyền Bộ luật hình sự phải được tiến hành sâu rộng trong cán bộ, công chức,
viên chức, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang và trong nhân dân, làm cho mọi
người năm được nội dung cơ bản của Bộ luật, nhất là những nội dung mới được
sửa đổi bổ sung để nghiêm chỉnh chấp hành".
Với ý nghĩa trên, tiếp theo cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự
năm 1999 (phần chung) Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tiếp
cuốn "BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (PHẦN RIÊNG) CÁC TỘI XÂM PHẠM
TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI TRONG
BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999" của tác giả Đinh Văn Quế - Thạc sỹ Luật học,

Phó chánh toà Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao, người đã nhiều năm
nghiên cứu, giảng dạy và cho công bố nhiều tác phẩm bình luận khoa học về Bộ
luật hình sự và cũng là người trực tiếp tham gia xét xử nhiều vụ án về các tội
xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người.
Dựa vào các quy định của chương XII Bộ luật hình sự năm 1999, so sánh
với các quy định của Bộ luật hình sự năm 1985, đối chiếu với thực tiễn xét xử
các vụ án hình sự, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các các tội xâm
phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của ...
ĐINHN QUẾ
THẠC SĨ LUẬT HỌC – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
PHẦN CÁC TỘI PHẠM
CHƯƠNG XII
CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH MẠNG, SỨC KHOẺ,
NHÂN PHẨM, DANH D CỦA CON NGƯỜI
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bình luận khoa học Bộ Luật Hình Sự Tập 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận khoa học Bộ Luật Hình Sự Tập 1 - Người đăng: Cừu Xám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Bình luận khoa học Bộ Luật Hình Sự Tập 1 9 10 856