Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 2

Được đăng lên bởi Cừu Xám
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 8224 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ĐINH VĂN QUẾ
THẠC SĨ LUẬT HỌC – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

CHƯƠNG 14

CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU
TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2

LỜI GIỚI THIỆU
Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12
năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình
sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ luật hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ
sung bốn lần vào các ngày 28-12-1989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-51997.
Bộ luật hình sự năm 1999 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự
của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc bén trong đấu
tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm hiệu lực
quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước.
So với Bộ luật hình sự năm 1985, Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều quy định mới về
tội phạm và hình phạt. Do đó việc hiểu và áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về tội
phạm và hình phạt là một vấn đề rất quan trọng. Ngày 17 tháng 2 năm 2000, Thủ tướng
chính phủ ra chỉ thị số 04/2000/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Bộ luật hình sự đã nhấn
mạnh: "Công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự phải được tiến hành sâu rộng trong
cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang và trong nhân dân, làm cho
mọi người năm được nội dung cơ bản của Bộ luật, nhất là những nội dung mới được sửa đổi
bổ sung để nghiêm chỉnh chấp hành".
Các tội xâm phạm sở hữu quy định trong chương XIV Bộ luật hình sự năm 1999 được
sát nhập từ các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa quy định tại chương IV và các tội xâm
phạm sở hữu của công dân quy định tại chương VI Bộ luật hình sự năm 1985. Các tội xâm
phạm sở hữu quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều bổ sung, sửa đổi so với Bộ
luật hình sự năm 1985. Mặt khác, do nhập hai chương xâm phạm đến quan hệ sở hữu khác
nhau thành một chương không có phân biệt quan hệ sở hữu, Nên trong một số trường hợp,
việc xử lý đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ
00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện có nhiều vấn đề phức tạp , nếu không hiểu và nắm chắc
các quy định của Bộ luật hình sự thì việc áp dụng sẽ gặp nhiều khó khăn.
Với ý nghĩa trên, tiếp theo cuốn “bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999
phần chung, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh xuất tiếp bản cuốn ...
ĐINH VĂN QUẾ
THẠC SĨ LUẬT HỌC – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CÁC TỘI PHẠM
CHƯƠNG 14
CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU
TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 2 - Người đăng: Cừu Xám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 2 9 10 350