Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận khoa học bộ luật Hình sự Tập 5

Được đăng lên bởi Cừu Xám
Số trang: 246 trang   |   Lượt xem: 10599 lần   |   Lượt tải: 21 lần
ĐINH VĂN QUẾ
THẠC SĨ LUẬT HỌC – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

CHƯƠNG XXI
CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2
LỜI GIỚI THIỆU
Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21
tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau đây gọi
tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ luật hình sự
năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-12-1989, ngày 12-81991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997.
Bộ luật hình sự năm 1999 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách
hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc
bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân
dân, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
So với Bộ luật hình sự năm 1985, Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều quy
định mới về tội phạm và hình phạt. Do đó việc hiểu và áp dụng các quy định của
Bộ luật hình sự về tội phạm và hình phạt là một vấn đề rất quan trọng. Ngày 17
tháng 2 năm 2000, Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị số 04/2000/CT-TTg về việc tổ
chức thi hành Bộ luật hình sự đã nhấn mạnh: "Công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ
luật hình sự phải được tiến hành sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức,
chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang và trong nhân dân, làm cho mọi người năm được
nội dung cơ bản của Bộ luật, nhất là những nội dung mới được sửa đổi bổ sung để
nghiêm chỉnh chấp hành".
Với ý nghĩa trên, tiếp theo cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm
1999 (phần chung); cuốn "Bình luận Bộ luật hình sự (phần các tội phạm) tập I,
tập II, tập III và tập IV Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tiếp cuốn
“bình luận Bộ luật hình sự (phần các tội phạm) tập V- các tội phạm về chức
vụ” của tác giả Đinh Văn Quế - Thạc sỹ Luật học, Phó chánh toà Toà hình sự Toà
án nhân dân tối cao, người đã nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và cho công bố
nhiều tác phẩm bình luận khoa học về Bộ luật hình sự và cũng là người trực tiếp
tham gia xét xử nhiều vụ án các tội phạm về chức vụ.
Dựa vào các quy định của chương XXI Bộ luật hình sự năm 1999, so sánh
với các quy định của Bộ luật hình sự năm 1985, đối chiếu với thực tiễn xét xử các
vụ án về chức vụ, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các các tội phạm về
chức vụ quy định tại chương XXI Bộ luật hình sự, đồng thời tác giả cũng mạnh dạn
nêu ra một số vấn đề cần tiếp tụ...
ĐINH VĂN QUẾ
THẠC SĨ LUẬT HỌC – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
PHẦN CÁC TỘI PHẠM
CHƯƠNG XXI
CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bình luận khoa học bộ luật Hình sự Tập 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận khoa học bộ luật Hình sự Tập 5 - Người đăng: Cừu Xám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
246 Vietnamese
Bình luận khoa học bộ luật Hình sự Tập 5 9 10 393