Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 7

Được đăng lên bởi Cừu Xám
Số trang: 304 trang   |   Lượt xem: 7212 lần   |   Lượt tải: 18 lần
ĐINH VĂN QUẾ
THẠC SĨ LUẬT HỌC – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BÌNH LUẬN KHOA HỌC
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

(TẬP VII)
CÁC TỘI XÂM PHẠM CÁC QUY ĐỊNH
VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI GIỚI THIỆU
Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày
21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau
đây gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ
luật hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-121989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997.
Bộ luật hình sự năm 1999 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính
sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là
công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền
làm chủ của nhân dân, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần
thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước.
So với Bộ luật hình sự năm 1985, Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều
quy định mới về tội phạm và hình phạt. Do đó việc hiểu và áp dụng các quy
định của Bộ luật hình sự về tội phạm và hình phạt là một vấn đề rất quan
trọng. Ngày 17 tháng 2 năm 2000, Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị số
04/2000/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Bộ luật hình sự đã nhấn mạnh:
"Công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự phải được tiến hành sâu
rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang
và trong nhân dân, làm cho mọi người năm được nội dung cơ bản của Bộ
luật, nhất là những nội dung mới được sửa đổi bổ sung để nghiêm chỉnh chấp
hành".
Với ý nghĩa trên, tiếp theo cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự Phần các tội phạm (Tập VI)- Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Nhà
xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tiếp cuốn “Bình luận khoa học
Bộ luật hình sự - Phần các tội phạm (Tập VII) - Các tội xâm phạm các quy
định về an toàn giao thông” 1 của tác giả Đinh Văn Quế - Thạc sỹ Luật học,
Phó chánh toà Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao, người đã nhiều năm
nghiên cứu, giảng dạy và cho công bố nhiều tác phẩm bình luận khoa học về
Bộ luật hình sự và cũng là người trực tiếp tham gia xét xử nhiều vụ án về các
tội xâm phạm các quy định về an toàn giao thông.
Dựa vào các quy định của chương XIX Bộ luật hình sự năm 1999, so
sánh với các quy định của Bộ luật hình sự năm 1985, đối chiếu với thực tiễn
xét xử các vụ án xâm phạm quy định về an toàn giao thông, tác giả đã giải
thích một cách khoa học về các các tội phạm ...
ĐINH VĂN QUẾ
THẠC SĨ LUẬT HỌC – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BÌNH LUẬN KHOA HỌC
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CÁC TỘI PHẠM
(TẬP VII)
CÁC TỘI XÂM PHẠM CÁC QUY ĐỊNH
VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 7 - Người đăng: Cừu Xám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
304 Vietnamese
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 7 9 10 961