Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 9

Được đăng lên bởi Cừu Xám
Số trang: 275 trang   |   Lượt xem: 11142 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐINH VĂN QUẾ
CHÁNH TOÀ TOÀ HÌNH SỰ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BÌNH LUẬN KHOA HỌC
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

(TẬP IX)
CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG,
TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
(BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU)

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI GIỚI THIỆU
Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày
21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau
đây gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ
luật hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-121989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997.
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh đang xuất bản bộ sách BÌNH
LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ, được thể hiện với nội dung Bình
luận chuyên sâu. Hiện tại đã in 10 tập: 1 tập Phần chung và 9 tập Phần các
tội phạm.
Tác giả của bộ sách là Thạc sĩ luật học Đinh Văn Quế, Chánh toà Toà
hình sự Toà án nhân dân tối cao; đã nhiều năm công tác trong ngành, có
nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia giảng dạy, đã cho xuất bản nhiều
tác phẩm về luật hình sự, đồng thời cũng là người trực tiếp tham gia xét xử
nhiều vụ án hình sự.
Xin trân trọng giới thiệu tập 9 (Phần các tội phạm) của Bộ sách trên
và mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2

PHẦN THỨ NHẤT
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TỘI XÂM PHẠM
AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Bộ luật hình sự năm 1985 quy định các tội xâm phạm an toàn công
cộng, trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính cùng trong một chương
(Chương VIII- Phần các tội phạm), nhưng cấu tạo thành ba mục khác nhau:
Mục A: Các tội xâm phạm an toàn công cộng;
Mục B: Các tội xâm phạm trật tự công cộng;
Mục C: Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.
Nay Bộ luật hình sự năm 1999 quy định các tội xâm phạm an toàn công
cộng và các tội xâm phạm trật tự công cộng cùng trong một chương, nhưng
không cấu tạo thành các mục A, B như Bộ luật hình sự năm 1985. Đây cũng
là vấn đề trong quá trình soạn thảo có nhiều ý kiến khác nhau về kỹ thuật lập
pháp.
Có ý kiến cho rằng, lẽ ra khi tách chương VIII - Phần các tội phạm Bộ
luật hình sự năm 1985 thành các chương khác nhau, thì phải quy định làm ba
chương theo ba mục A,B,C. Nhưng nhà làm luật chỉ tách Mục C thành một
chương riêng, còn Mục A và Mục B vẫn quy định trong cùng một chương,
nhưng lại không cấu tạo thành các mục, nên việc xác định đâu là tội xâm
phạm an toàn công cộng, đâu là tội xâm phạm trật tự công cộng sẽ gặp khó
khăn. Tuy nhiên, căn cứ vào dấu hiệu của từng tội phạm chú...
ĐINH VĂN QUẾ
CHÁNH TOÀ TOÀ HÌNH SỰ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BÌNH LUẬN KHOA HỌC
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CÁC TỘI PHẠM
(TẬP IX)
CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG,
TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
(BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU)
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 9 - Người đăng: Cừu Xám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
275 Vietnamese
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 9 9 10 607