Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi công đoàn

Được đăng lên bởi tovanduc90-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (22 câu)
(Đề nghị các đồng chí chuẩn bị trước để tham gia trả lời
tại Hội nghị tập huấn ngày 27/4/2014)
* Đồng chí hãy chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có ít nhất bao nhiêu đoàn viên công
đoàn hoặc người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn thì đủ điều
kiện thành lập Công đoàn cơ sở?
A. 5 người
B. 10 người
C. 20 người
D. 30 người
Câu 2. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ Đại hội Công
đoàn cơ sở là mấy năm 1 lần?
A. 2 năm rưỡi 1 lần (5 năm 2 lần)
B. 5 năm 1 lần
C. 2 năm 1 lần
D. 1 năm 1 lần
Câu 3. Công đoàn cơ sở có từ bao nhiêu đoàn viên trở lên thì được bầu Uỷ
ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở ?
A. 10 đoàn viên
B. 20 đoàn viên
C. 30 đoàn viên
D. 40 đoàn viên
Câu 4. Công đoàn cơ sở có từ bao nhiêu nữ đoàn viên trở lên thì được thành
lập Ban Nữ công Công đoàn cơ sở ?
A. 10 nữ đoàn viên
B. 20 nữ đoàn viên
C. 30 nữ đoàn viên
D. 40 nữ đoàn viên
Câu 5. Định kỳ Ban Chấp hành CĐCS họp ít nhất mấy tháng một lần?
A. 1 tháng
B. 2 tháng
C. 3 tháng
D. 6 tháng
1

Câu 6. Theo Điều 24, Luật Công đoàn 2012, Cán bộ công đoàn không chuyên
trách được sử dụng bao nhiêu giờ trong một tháng để làm công tác công đoàn
và vẫn được đơn vị sử dụng lao động trả lương?
A. 24 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, 12
giờ làm việc trong một tháng đối với Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS.
B. 24 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên
Ban Chấp hành CĐCS.
C. 12 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, 24
giờ làm việc trong một tháng đối với Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS.
D. 12 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên
Ban Chấp hành CĐCS.
Câu 7. Đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn do ai đóng?
A. Đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn do người sử dụng lao động đóng.
B. Đoàn phí công đoàn do người sử dụng lao động đóng và kinh phí công
đoàn do đoàn viên công đoàn đóng
C. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng và kinh phí công đoàn
do người sử dụng lao động đóng.
Câu 8. Công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu phần trăm (%) kinh phí công
đoàn hàng năm?
A. 35%
C. 60%
B. 50%
D. 65%
Câu 9. Công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu phần trăm (%) đoàn phí
công đoàn hàng năm?
A. 40%
C. 60%
B. 50%
D. 70%
Câu 10. Theo Nghị định 182/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, kể từ
ngày 01/01/2014 mức lương tối thiểu của người lao động làm việc trong các
doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Bắc Gi...
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (22 câu)
(Đề nghị các đồng chí chuẩn bị trước để tham gia trả lời
tại Hội nghị tập huấn ngày 27/4/2014)
* Đồng chí hãy chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. quan, đơn vị, doanh nghiệp ít nhất bao nhiêu đoàn viên công
đoàn hoặc người lao động t nguyện gia nhập t chức công đoàn t đủ điều
kiện thành lập Công đoàn cơ sở?
A. 5 người
B. 10 người
C. 20 người
D. 30 người
Câu 2. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ Đại hội Công
đoàn cơ sở là mấy năm 1 lần?
A. 2 năm rưỡi 1 lần (5 năm 2 lần)
B. 5 năm 1 lần
C. 2 năm 1 lần
D. 1 năm 1 lần
Câu 3. Công đoàn s từ bao nhiêu đoàn viên trở lên thì được bầu Uỷ
ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở ?
A. 10 đoàn viên
B. 20 đoàn viên
C. 30 đoàn viên
D. 40 đoàn viên
Câu 4. Công đoàn sở từ bao nhiêu nữ đoàn viên trở lên t được thành
lập Ban Nữ công Công đoàn cơ sở ?
A. 10 nữ đoàn viên
B. 20 nữ đoàn viên
C. 30 nữ đoàn viên
D. 40 nữ đoàn viên
u 5. Đnh kỳ Ban Chấp hành CĐCS họp ít nhất mấy tháng một lần?
A. 1 tháng
B. 2 tháng
C. 3 tháng
D. 6 tháng
1
Bộ câu hỏi công đoàn - Trang 2
Bộ câu hỏi công đoàn - Người đăng: tovanduc90-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bộ câu hỏi công đoàn 9 10 346