Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi thi tuyên truyền luật tổ chức VKSND năm 2014

Được đăng lên bởi tuan-vkstu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÂU HỎI PHẦN I “KHỞI ĐỘNG”
Cuộc thi “Tuyên truyền Luật tổ chức VKSND năm 2014 và truyền thống
55 năm xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân”
A. CÂU HỎI VỀ LUẬT TỔ CHỨC VKSND NĂM 2014
I. Về các vấn đề chung
STT

Câu hỏi: Các nhận định sau đây đúng hay sai?

1.

Luật tổ chức VKSND năm 2014 có 6 chương, 100 điều

2.

Luật tổ chức VKSND năm 2014 có 6 chương, 101 điều

3.

Luật tổ chức VKSND năm 2014 được thông qua ngày 20/5/2014

4.

Luật tổ chức VKSND năm 2014 được thông qua ngày 24/11/2014

5.

Toàn bộ các quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 có hiệu lực thi hành
từ 01/6/2015

6.

Một số quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 có hiệu lực thi hành từ
01/02/2015

7.

Luật tổ chức VKSND năm 2014 chỉ quy định về tổ chức bộ máy và cán bộ của
VKSND

8.

Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, cán bộ và bảo đảm hoạt động của VKSND

9.

Luật tổ chức VKSND năm 2014 không quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt
động của VKSND

10.

VKSND tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo
trong Ngành

11.

Viện trưởng VKSND cấp trên có quyền rút quyết định trái pháp luật của Viện
trưởng VKSND cấp dưới

12.

Viện trưởng VKSND cấp trên không được rút quyết định trái pháp luật của Viện
trưởng VKSND cấp dưới

13.

Viện trưởng VKSND cấp trên có quyền đình chỉ quyết định trái pháp luật của
Viện trưởng VKSND cấp dưới

14.

Viện trưởng VKSND cấp trên không có quyền đình chỉ quyết định trái pháp luật
của Viện trưởng VKSND cấp dưới
1

15.

Viện trưởng VKSND cấp trên có quyền hủy bỏ quyết định trái pháp luật của
Viện trưởng VKSND cấp dưới

16.

Viện trưởng VKSND cấp trên không có quyền hủy bỏ quyết định trái pháp luật
của Viện trưởng VKSND cấp dưới

17.

Ủy ban kiểm sát của VKSND chỉ là cơ quan tư vấn cho Viện trưởng VKSND

18.

Ủy ban kiểm sát chỉ được thành lập ở VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh

19.

Không thành lập Ủy ban kiểm sát ở VKSND cấp huyện

20.

Ủy ban kiểm sát chỉ được thành lập ở VKSND tối cao, VKSND cấp cao

21.

Ủy ban kiểm sát được thành lập ở VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND
cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và
tương đương

22.

Ủy ban kiểm sát được thành lập ở tất cả các cấp Viện kiểm sát

23.

Không thành lập Ủy ban kiểm sát ở Viện kiểm sát quân sự khu vực

24.

VKSND có trách nhiệm phòng, chống và xử lý tội phạm

25.

Cơ quan điều tra có quyền kiến nghị các quyết định của VKSND khi có căn cứ
cho rằng quyết định đó không có căn cứ, trái pháp luật

26...
BỘ CÂU HỎI PHẦN I “KHỞI ĐỘNG”
Cuộc thi “Tuyên truyền Luật tổ chức VKSND năm 2014 và truyền thống
55 năm xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân”
A. CÂU HỎI VỀ LUẬT TỔ CHỨC VKSND NĂM 2014
I. Về các vấn đề chung
STT
Câu hỏi: Các nhận định sau đây đúng hay sai?
1. Luật tổ chức VKSND năm 2014 có 6 chương, 100 điều
2. Luật tổ chức VKSND năm 2014 có 6 chương, 101 điều
3. Luật tổ chức VKSND năm 2014 được thông qua ngày 20/5/2014
4. Luật tổ chức VKSND năm 2014 được thông qua ngày 24/11/2014
5.
Toàn bộ các quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 hiệu lực thi hành
từ 01/6/2015
6.
Một số quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 hiệu lực thi hành từ
01/02/2015
7.
Luật tổ chức VKSND năm 2014 chỉ quy định về tổ chức bộ máy cán bộ của
VKSND
8.
Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, cán bộ và bảo đảm hoạt động của VKSND
9.
Luật tổ chức VKSND năm 2014 không quy định về nguyên tắc tổ chức hoạt
động của VKSND
10.
VKSND t chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo
trong Ngành
11.
Viện trưởng VKSND cấp trên quyền rút quyết định trái pháp luật của Viện
trưởng VKSND cấp dưới
12.
Viện trưởng VKSND cấp trên không được rút quyết định trái pháp luật của Viện
trưởng VKSND cấp dưới
13.
Viện trưởng VKSND cấp trên quyền đình chỉ quyết định trái pháp luật của
Viện trưởng VKSND cấp dưới
14.
Viện trưởng VKSND cấp trên không quyền đình chỉ quyết định trái pháp luật
của Viện trưởng VKSND cấp dưới
1
Bộ câu hỏi thi tuyên truyền luật tổ chức VKSND năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ câu hỏi thi tuyên truyền luật tổ chức VKSND năm 2014 - Người đăng: tuan-vkstu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bộ câu hỏi thi tuyên truyền luật tổ chức VKSND năm 2014 9 10 32