Ktl-icon-tai-lieu

bộ luật dân sự 2005

Được đăng lên bởi Nguyen Diep
Số trang: 253 trang   |   Lượt xem: 1621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Page | 1

QUỐC HỘI
Số: 33/2005/QH11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005
BỘ LUẬT DÂN SỰ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã đ ược s ửa đ ổi, b ổ sung theo Ngh ị quy ết s ố 51/2001/QH10
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp th ứ 10;
Bộ luật này quy định về dân sự.
PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I
NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ
Điều 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự
Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, ch ủ th ể khác; quy ền, nghĩa v ụ c ủa
các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ương m ại, lao đ ộng (sau đây g ọi
chung là quan hệ dân sự).
Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, l ợi ích của Nhà n ước, l ợi ích công c ộng; b ảo đ ảm s ự
bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều ki ện đáp ứng nhu cầu v ật ch ất và tinh th ần c ủa nhân dân, thúc
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Điều 2. Hiệu lực của Bộ luật dân sự
1. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật này có hi ệu lực, tr ừ tr ường h ợp đ ược B ộ lu ật này
1

Page | 2

hoặc nghị quyết của Quốc hội có quy định khác.
2. Bộ luật dân sự được áp dụng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vi ệt Nam.
3. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà C ộng hoà xã h ội ch ủ
nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Điều 3. Áp dụng tập quán, quy định tương tự của pháp luật
Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thoả thuận thì có thể áp dụng tập quán; n ếu không có t ập quán thì áp
dụng quy định tương tự của pháp luật. Tập quán và quy định tương tự của pháp luật không được trái v ới nh ững nguyên tắc quy đ ịnh
trong Bộ luật này.
CHƯƠNG II
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
Điều 4. Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận
Quyền tự do cam kết, thoả thuận trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự được pháp luật b ảo đ ảm, n ếu cam k ết, tho ả thu ận đó
không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, cấm đoán, c ưỡng ép, đe do ạ, ngăn c ản bên nào.
Cam kết, thoả thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên và ph ải được cá nhân, pháp nhân, ch ...
QU C H I
S : 33/2005/QH11
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2005
B LU T DÂN S
Căn c vào Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đ c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ế ướ ượ ế
ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10;
B lu t này quy đ nh v dân s .
PH N TH NH T
NH NG QUY Đ NH CHUNG
CH NG IƯƠ
NHI M V VÀ HI U L C C A B LU T DÂN S
Đi u 1. Nhi m v và ph m vi đi u ch nh c a B lu t dân s
B lu t dân s quy đ nh đ a v pháp lý, chu n m c pháp lý cho cách ng x c a cá nhân, pháp nhân, ch th khác; quy n, nghĩa v c a
các ch th v nhân thân và tài s n trong các quan h dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng (sau đây g i ươ
chung là quan h dân s ).
B lu t dân s có nhi m v b o v quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân, t ch c, l i ích c a Nhà n c, l i ích công c ng; b o đ m s ướ
bình đ ng và an toàn pháp lý trong quan h dân s , góp ph n t o đi u ki n đáp ng nhu c u v t ch t và tinh th n c a nhân dân, thúc
đ y s phát tri n kinh t - xã h i. ế
Đi u 2. Hi u l c c a B lu t dân s
1. B lu t dân s đ c áp d ng đ i v i quan h dân s đ c xác l p t ngày B lu t này có hi u l c, tr tr ng h p đ c B lu t này ượ ượ ư ượ
1
Page | 1
bộ luật dân sự 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ luật dân sự 2005 - Người đăng: Nguyen Diep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
253 Vietnamese
bộ luật dân sự 2005 9 10 143