Ktl-icon-tai-lieu

Bộ luật dân sự sửa đổi

Được đăng lên bởi 0871068
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 3124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TƯ PHÁP

BẢNG SO SÁNH
BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 &
DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) - LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN1

1

Thứ tự các điều luật trong Bộ luật dân sự năm 2005 đã được thay đổi để thuận tiện cho việc đối chiếu với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

1

BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN THỨ NHẤT
QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ ÁP DỤNG PHÁP
LUẬT DÂN SỰ
Mục 1
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ
VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ luật này quy định những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, địa vị
pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền,
nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ
dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các quan
hệ khác hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự
chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Ðiều 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự
Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng
xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ
thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia
đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ
dân sự).
Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân,
tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng
và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng
nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế
- xã hội.
Điều 2. Hiệu lực của Bộ luật dân sự
1. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ
ngày Bộ luật này có hiệu lực, trừ trường hợp được Bộ luật này hoặc nghị
quyết của Quốc hội có quy định khác.
2. Bộ luật dân sự được áp dụng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
3. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước
ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là thành viên có quy định khác.
CHƯƠNG II
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
Điều 9. Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự
1. Tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác được
tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
2. Khi quyền dân sự của một chủ thể bị xâm phạm thì chủ thể đó có
quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này hoặc yêu cầu cơ quan, tổ

Điều 2. Nguyên tắc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo...
BỘ TƯ PHÁP
BẢNG SO SÁNH
BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 &
DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) - LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
1
1
Thứ tự các điều luật trong Bộ luật dân sự năm 2005 đã được thay đổi để thuận tiện cho việc đối chiếu với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
1
Bộ luật dân sự sửa đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ luật dân sự sửa đổi - Người đăng: 0871068
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Bộ luật dân sự sửa đổi 9 10 960