Ktl-icon-tai-lieu

BỘ LUẬT DÂN SỰ

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 5425 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ LUẬT DÂN SỰ
CỦA NƯ Ớ C CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM
LỜI NÓI ĐẦU

Pháp luật dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Kế thừa và phát triển pháp luật dân sự Việt Nam từ trước đến nay, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992, Bộ luật
dân sự có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật nước nhà, tạo cơ sở pháp lý nhằm tiếp tục giải phóng
mọi năng lực sản xuất, phát huy dân chủ, bảo đảm công bằng xã hội, quyền con người về dân sự.
Bộ luật dân sự góp phần bảo đảm cuộc sống cộng đồng ổn định, lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền
thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hoá dân tộc hình thành trong lịch
sử lâu dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành
phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục
tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự
Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi
ích công cộng, bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp
ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội.
Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác, quyền, nghĩa vụ của các
chủ thể trong quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho
cách ứng xử của các chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự.

Điều 2. Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người
khác
Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích
công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Điều 3. Nguyên tắc tuân thủ pháp luật
Quyền, nghĩa vụ dân sự phải được xác lập, thực hiện theo các căn cứ, trình tự, thủ tục do Bộ luật này và các
văn bản pháp luật khác quy định; nếu pháp luật không quy định, thì các bên có thể cam kết, thoả thuận về
việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự, nhưng không được trái với những nguyên tắc cơ bản quy định trong Bộ
Page 1 of 185

luật này.

Điều 4. Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp
Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy
...
Page 1 of 185
B LU T DÂN S
CA NƯỚC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
LI NÓI ĐẦU
Pháp lut dân s Vit Nam là công c pháp lý thúc đẩy giao lưu dân s, to môi trường thun li cho s
phát trin kinh tế - xã hi ca đất nước.
Kế tha và phát trin pháp lut dân s Vit Nam t trước đến nay, c th hoá Hiến pháp năm 1992, B lut
dân s có v trí quan trng trong h thng pháp lut nước nhà, to cơ s pháp lý nhm tiếp tc gii phóng
mi năng lc sn xut, phát huy dân ch, bo đảm công bng xã hi, quyn con người v dân s.
B lut dân s góp phn bo đảm cuc sng cng đồng n định, lành mnh, gi gìn và phát huy truyn
thng đoàn kết, tương thân, tương ái, thun phong m tc và bn sc văn hoá dân tc hình thành trong lch
s lâu dài xây dng và bo v T quc Vit Nam, góp phn xây dng nn kinh tế hàng hoá nhiu thành
phn theo cơ chế th trường có s qun lý ca Nhà nước theo định hướng xã hi ch nghĩa, thc hin mc
tiêu dân giu, nước mnh, xã hi công bng, văn minh.
PHN TH NHT
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I
NHNG NGUYÊN TC CƠ BN
Điu 1. Nhim v và phm vi điu chnh ca B lut dân s
B lut dân s có nhim v bo v quyn, li ích hp pháp ca cá nhân, t chc, li ích ca Nhà nước, li
ích công cng, bo đảm s bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan h dân s, góp phn to điu kin đáp
ng các nhu cu vt cht và tinh thn ca nhân dân, thúc đẩy s phát trin kinh tế- xã hi.
B lut dân s quy định địa v pháp lý ca cá nhân, pháp nhân và các ch th khác, quyn, nghĩa v ca các
ch th trong quan h tài sn, quan h nhân thân trong giao lưu dân s, xây dng chun mc pháp lý cho
cách ng x ca các ch th khi tham gia quan h dân s.
Điu 2. Nguyên tc tôn trng li ích ca Nhà nước, li ích công cng, quyn, li ích hp pháp ca người
khác
Vic xác lp, thc hin quyn, nghĩa v dân s không được xâm phm đến li ích ca Nhà nước, li ích
công cng, quyn, li ích hp pháp ca người khác.
Điu 3. Nguyên tc tuân th pháp lut
Quyn, nghĩa v dân s phi được xác lp, thc hin theo các căn c, trình t, th tc do B lut này và các
văn bn pháp lut khác quy định; nếu pháp lut không quy định, thì các bên có th cam kết, tho thun v
vic xác lp quyn, nghĩa v dân s, nhưng không được trái vi nhng nguyên tc cơ bn quy định trong B
BỘ LUẬT DÂN SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ LUẬT DÂN SỰ - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
BỘ LUẬT DÂN SỰ 9 10 432