Ktl-icon-tai-lieu

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005

Được đăng lên bởi songgioqb-gmail-com
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết
số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Bộ luật này quy định về hàng hải.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải,
vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến
việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.
Đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ nội địa, thuỷ phi cơ, cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thuỷ
nội địa chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể của Bộ luật này.
2. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam với quy định của luật khác về cùng một
nội dung liên quan đến hoạt động hàng hải thì áp dụng quy định của Bộ luật này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Bộ luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng
hải tại Việt Nam.
2. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy
định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật
1. Trong trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến quyền sở hữu tài sản trên tàu biển, hợp đồng cho thuê tàu biển,
hợp đồng thuê thuyền viên, hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý, phân chia tiền công cứu hộ giữa chủ tàu cứu
hộ và thuyền bộ của tàu cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm ở biển cả, các vụ việc xảy ra trên tàu biển khi tàu đang ở biển
cả thì áp dụng pháp luật của quốc gia mà tàu biển mang cờ quốc tịch.
2. Trong trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến tổn thất chung thì áp dụng pháp luật nơi tàu biển ghé vào ngay sau
khi xảy ra tổn thất chung đó.
3. Trong trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến tai nạn đâm va, tiền công cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm xảy ra
tại nội thuỷ hoặc lãnh hải của quốc gia nào thì áp dụng pháp luật của quốc gia đó.
Trong trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến tai nạn đâm va hoặc cứu hộ xảy ra ở biển cả thì áp dụng pháp luật
của quốc gia mà Trọng tài hoặc Toà án của quốc gia đầu tiên đã thụ lý giải quyết tranh chấp.
Trường hợp tai nạn đâm va xảy ra ở biển cả hoặc trong nội thuỷ, lãnh hải của quốc gi...
B LUT HÀNG HI VIT NAM
Căn c vào Hiến pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sa đổi, b sung theo Ngh quyết
s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 ca Quc hi khoá X, k hp th 10;
B lut này quy định v hàng hi.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
1. B lut này quy định v hot đng hàng hi, bao gm các quy định v tàu bin, thuyn b, cng bin, lung hàng hi,
vn ti bin, an toàn hàng hi, an ninh hàng hi, phòng nga ô nhim môi trường và các hot đng khác liên quan đến
vic s dng tàu bin vào mc đích kinh tế, văn hoá, xã hi, th thao, công v và nghiên cu khoa hc.
Đối vi tàu quân s, tàu công v, tàu cá, phương tin thu ni địa, thu phi cơ, cng quân s, cng cá và cng, bến thu
ni địa ch áp dng trong trường hp có quy định c th ca B lut này.
2. Trường hp có s khác nhau gia quy định ca B lut hàng hi Vit Nam vi quy định ca lut khác v cùng mt
ni dung liên quan đến hot động hàng hi thì áp dng quy định ca B lut này.
Điu 2. Đối tượng áp dng
1. B lut này áp dng đối vi t chc, cá nhân Vit Nam và t chc, cá nhân nước ngoài liên quan đến hot động hàng
hi ti Vit Nam.
2. Trong trường hp điu ước quc tế mà Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam là thành viên có quy định khác vi quy
định ca B lut này thì áp dng quy định ca điu ước quc tế đó.
Điu 3. Nguyên tc áp dng pháp lut khi có xung đột pháp lut
1. Trong trường hp quan h pháp lut liên quan đến quyn s hu tài sn trên tàu bin, hp đồng cho thuê tàu bin,
hp đồng thuê thuyn viên, hp đồng vn chuyn hành khách và hành lý, phân chia tin công cu h gia chu cu
h và thuyn b ca tàu cu h, trc vt tài sn chìm đắm bin c, các v vic xy ra trên tàu bin khi tàu đang bin
c thì áp dng pháp lut ca quc gia mà tàu bin mang c quc tch.
2. Trong trường hp quan h pháp lut liên quan đến tn tht chung thì áp dng pháp lut nơi tàu bin ghé vào ngay sau
khi xy ra tn tht chung đó.
3. Trong trường hp quan h pháp lut liên quan đến tai nn đâm va, tin công cu h, trc vt tài sn chìm đắm xy ra
ti ni thu hoc lãnh hi ca quc gia nào thì áp dng pháp lut ca quc gia đó.
Trong trường hp quan h pháp lut liên quan đến tai nn đâm va hoc cu h xy ra bin c thì áp dng pháp lut
ca quc gia mà Trng tài hoc Toà án ca quc gia đầu tiên đã th lý gii quyết tranh chp.
Trường hp tai nn đâm va xy ra bin c hoc trong ni thu, lãnh hi ca quc gia khác gia các tàu bin có cùng
quc tch thì áp dng pháp lut ca quc gia mà tàu bin mang c quc tch.
4. Trong trường hp quan h pháp lut liên quan đến hp đồng vn chuyn hàng hoá thì áp dng pháp lut ca quc gia
nơi hàng hoá được tr theo hp đng.
Điu 4. Quyn tho thun trong hp đng
1. Các bên tham gia trong hp đồng liên quan đến hot động hàng hi có quyn tho thun riêng, nếu B lut này không
hn chế.
2. Các bên tham gia trong hp đồng liên quan đến hot động hàng hi mà trong đó có ít nht mt bên là t chc hoc
nhân nước ngoài thì có quyn tho thun áp dng lut nước ngoài hoc tp quán hàng hi quc tế trong các quan h hp
đồng và chn Trng tài, Toà án mt trong hai nước hoc mt nước th ba để gii quyết tranh chp.
Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005 - Người đăng: songgioqb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005 9 10 729