Ktl-icon-tai-lieu

Bộ luật hàng hải

Được đăng lên bởi Kỳ Kỳ
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ luật Hàng Hải số 40/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005 quy định về
hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng
hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và
các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng
tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.
Đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ nội địa, thuỷ phi cơ, cảng quân
sự, cảng cá và cảng, bến thuỷ nội địa chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể
của Bộ luật này.
Bộ luật Hàng hải của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số
40/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khoá X, kỳ họp thứ 10;Bộ luật này quy định về hàng hải.
Chương I: Những quy định chung
1-10
Chương II: Tàu biển
Mục 1: Quy định chung
11-13
Mục 2: Đăng Ký Tàu Biển
14-22
Mục 3: Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
23-25
Mục 4: Giấy chứng nhận và Tài liệu của tàu biển
26-27
Mục 5: An toàn Hàng hải, an ninh Hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường
28-31
Mục 6: Chuyển quyền sở hữu và thế chấp tàu biển
32-35
Mục 7: Quyền cầm giữ hàng hải
36-39
Mục 8: Bắt giữ tàu biển
40-44
Chương III: Thuyền bộ
45-58
Chương IV: Cảng biển
59-69
Chương V: Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.
Mục 1: Các quy định chung

70-73
Mục 2: Hợp đồng vận chuyển hàng hoá theo chứng từ vận chuyển
74-97
Mục 3: Hợp đồng vận chuyển theo chuyến
98-118
Mục 4: Hợp đồng Vận Tải đA Phương Thức
119-122
Chương VI: Hợp đồng vậ chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển
123-137
Chương VII: Hợp đồng thuê tàu
Mục 1: Quy định chung
138-142
Mục 2: Thuê Tàu định hạn
143-151
Mục 3: Thuê tàu Trần
152-157
Chương VIII: Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải
Mục 1: Đại Lý Tàu Biển
158-165
Mục 2: Môi Giới Hàng Hải
166-168
Chương IX: Hoa Tiêu Hàng Hải
169-177
Chương X: Lai dắt tàu biển
178-184
Chương XI: Cứu hộ hàng hải
185-196
Chương XII: Trục vớt tài sản chìm đắm
197-205
Chương XIII: Tai nạn đâm va
206-212
Chương XIV: Tổn thất chung
213-218
Chương XV: Giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các khiếu nại hàng hải
219-223

Chương XVI: Hợp đồng bảo hiểm hàng hải
Mục 1: Quy định chung.
224-231
Mục 2: Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
232-234
Mục 3: Chuyển nhượng quyền theo hợp đồng bảo hiểm hàng hải
235-236
Mục 4: Bảo hiểm bao
237-239
Mục 5: Thực hiện hợp đồng bảo hi...
Bộ luật Hàng Hải số 40/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005 quy định về
hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng
hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường
các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng
tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.
Đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ nội địa, thuỷ phi cơ, cảng quân
sự, cảng cảng, bến thuỷ nội địa chỉ áp dụng trong trường hợp quy định cụ thể
của Bộ luật này.
Bộ luật Hàng hải của Quốc hội nước cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam số
40/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoàhội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khoá X, kỳ họp thứ 10;Bộ luật này quy định về hàng hải.
Chương I: Những quy định chung
1-10
Chương II: Tàu biển
Mục 1: Quy định chung
11-13
Mục 2: Đăng Ký Tàu Biển
14-22
Mục 3: Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
23-25
Mục 4: Giấy chứng nhận và Tài liệu của tàu biển
26-27
Mục 5: An toàn Hàng hải, an ninh Hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường
28-31
Mục 6: Chuyển quyền sở hữu và thế chấp tàu biển
32-35
Mục 7: Quyền cầm giữ hàng hải
36-39
Mục 8: Bắt giữ tàu biển
40-44
Chương III: Thuyền bộ
45-58
Chương IV: Cảng biển
59-69
Chương V: Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.
Mục 1: Các quy định chung
Bộ luật hàng hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ luật hàng hải - Người đăng: Kỳ Kỳ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Bộ luật hàng hải 9 10 86