Ktl-icon-tai-lieu

Bộ luật Hình sự

Được đăng lên bởi manhhd
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CHUNG
CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN
Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự
Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự
Điều 3. Nguyên tắc xử lý
Điều 4. Trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
CHƯƠNG II
HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian
CHƯƠNG III
TỘI PHẠM
Điều 8. Khái niệm tội phạm
Điều 9. Cố ý phạm tội
Điều 10. Vô ý phạm tội
Điều 11. Sự kiện bất ngờ
Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
Điều 13. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự
Điều 14. Phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác
Điều 15. Phòng vệ chính đáng
Điều 16. Tình thế cấp thiết
Điều 17. Chuẩn bị phạm tội
Điều 18. Phạm tội chưa đạt
Điều 19. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Điều 20. Đồng phạm
Điều 21. Che giấu tội phạm
Điều 22. Không tố giác tội phạm
CHƯƠNG IV
THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ.
MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Điều 23. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
Điều 24. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
Điều 25. Miễn trách nhiệm hình sự

CHƯƠNG V
HÌNH PHẠT
Điều 26. Khái niệm hình phạt
Điều 27. Mục đích của hình phạt
Điều 28. Các hình phạt
Điều 29. Cảnh cáo
Điều 30. Phạt tiền
Điều 31. Cải tạo không giam giữ
Điều 32. Trục xuất
Điều 33. Tù có thời hạn
Điều 34. Tù chung thân
Điều 35. Tử hình
Điều 36. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
Điều 37. Cấm cư trú
Điều 38. Quản chế
Điều 39. Tước một số quyền công dân
Điều 40. Tịch thu tài sản
CHƯƠNG VI
CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP
Điều 41. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm
Điều 42. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi
Điều 43. Bắt buộc chữa bệnh
Điều 44. Thời gian bắt buộc chữa bệnh
CHƯƠNG VII
QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT
Điều 45. Căn cứ quyết định hình phạt
Điều 46. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
Điều 47. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật
Điều 48. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
Điều 49. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm
Điều 50. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội
Điều 51. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án
Điều 52. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt
Điều 53. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng ...
DANH MỤC BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CHUNG
CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN
Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự
Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự
Điều 3. Nguyên tắc xử lý
Điều 4. Trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
CHƯƠNG II
HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian
CHƯƠNG III
TỘI PHẠM
Điều 8. Khái niệm tội phạm
Điều 9. Cố ý phạm tội
Điều 10. Vô ý phạm tội
Điều 11. Sự kiện bất ngờ
Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
Điều 13. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự
Điều 14. Phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác
Điều 15. Phòng vệ chính đáng
Điều 16. Tình thế cấp thiết
Điều 17. Chuẩn bị phạm tội
Điều 18. Phạm tội chưa đạt
Điều 19. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Điều 20. Đồng phạm
Điều 21. Che giấu tội phạm
Điều 22. Không tố giác tội phạm
CHƯƠNG IV
THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ.
MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Điều 23. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
Điều 24. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
Điều 25. Miễn trách nhiệm hình sự
Bộ luật Hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ luật Hình sự - Người đăng: manhhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Bộ luật Hình sự 9 10 70