Ktl-icon-tai-lieu

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Đã sửa đổi, bổ sung năm 2002)
Lời nói đầu
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các
giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố
quyết định sự phát triển của đất nước.
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử
dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp
phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ
thống pháp luật của quốc gia.
Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng tháng Tám
năm 1945 đến nay, Bộ luật Lao động thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản
Việt Nam và cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng lao động và quản lý lao động.
Bộ luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao
động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều
kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo
và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động,
nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu
quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
vì mục tiêu* dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm
công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với
quan hệ lao động.
Điều 2. Bộ luật Lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức,
cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình
thức sở hữu.
Bộ luật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia đình và
một số loại lao động khác được quy định tại Bộ luật này.
Điều 3. Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ
Việt Nam và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân
Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này và các quy
định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội
*

Những mục có đánh dấu * và những chữ in nghi...
B LUT LAO ĐỘNG
NƯỚC CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
(Đã sa đổi, b sung năm 2002)
Li nói đầu
Lao động là hot động quan trng nht ca con người, to ra ca ci vt cht và các
giá tr tinh thn ca xã hi. Lao động có năng sut, cht lượng và hiu qu cao là nhân t
quyết định s phát trin ca đất nước.
Pháp lut lao động quy định quyn và nghĩa v ca người lao động và ca người s
dng lao động, các tiêu chun lao động, các nguyên tc s dng và qun lý lao động, góp
phn thúc đẩy sn xut, vì vy có v trí quan trng trong đời sng xã hi và trong h
thng pháp lut ca quc gia.
Kế tha và phát trin pháp lut lao động ca nước ta t sau Cách mng tháng Tám
năm 1945 đến nay, B lut Lao động th chế hoá đường li đổi mi ca Đảng Cng sn
Vit Nam và c th hoá các quy định ca Hiến pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa
Vit Nam năm 1992 v lao động, v s dng lao động và qun lý lao động.
B lut Lao động bo v quyn làm vic, li ích và các quyn khác ca người lao
động, đồng thi bo v quyn và li ích hp pháp ca người s dng lao động, to điu
kin cho mi quan h lao động được hài hoà và n định, góp phn phát huy trí sáng to
và tài năng ca người lao động trí óc và lao động chân tay, ca người qun lý lao động,
nhm đạt năng sut, cht lượng và tiến b xã hi trong lao động, sn xut, dch v, hiu
qu trong s dng và qun lý lao động, góp phn công nghip hoá, hin đại hoá đất nước
mc tiêu
*
dân giàu, nước mnh, xã hi công bng, dân ch, văn minh.
Chương I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. B lut Lao động điu chnh quan h lao động gia người lao động làm
công ăn lương vi người s dng lao động và các quan h xã hi liên quan trc tiếp vi
quan h lao động.
Điu 2. B lut Lao động được áp dng đối vi mi người lao động, mi t chc,
cá nhân s dng lao động theo hp đồng lao động, thuc các thành phn kinh tế, các hình
thc s hu.
B lut này cũng được áp dng đối vi người hc ngh, người giúp vic gia đình và
mt s loi lao động khác được quy định ti B lut này.
Điu 3. Công dân Vit Nam làm vic trong các doanh nghip có vn đầu tư nước
ngoài ti Vit Nam, ti các cơ quan, t chc nước ngoài hoc quc tế đóng trên lãnh th
Vit Nam và người nước ngoài làm vic trong các doanh nghip, t chc và cho cá nhân
Vit Nam trên lãnh th Vit Nam đều thuc phm vi áp dng ca B lut này và các quy
định khác ca pháp lut Vit Nam, tr trường hp điu ước quc tế mà Cng hoà xã hi
*
Nhng mc có đánh du * và nhng ch in nghiêng trong B lut này là
phn mi được sa đổi, b sung, có hiu lc t ngày 01/01/2003.
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002 - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002 9 10 907