Ktl-icon-tai-lieu

Bộ luật Lao động 2012 có mục lục dễ theo dõi

Được đăng lên bởi Ricky Ecuador
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2554 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
Điều 7. Quan hệ lao động
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
Chương II
VIỆC LÀM
Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm
Điều 10. Quyền làm việc của người lao động
Điều 12. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm
Điều 13. Chương trình việc làm
Điều 14. Tổ chức dịch vụ việc làm
Chương III
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Mục 1. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 15. Hợp đồng lao động
Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động
Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động
Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động
Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động
Điều 22. Loại hợp đồng lao động
Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động
Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động
Điều 25. Hiệu lực của hợp đồng lao động
Điều 26. Thử việc
Điều 27. Thời gian thử việc
Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc
Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc
Mục 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động
Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
Điều 34. Người lao động làm việc không trọn thời gian
Mục 3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động
Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
Điều 45. Nghĩa vụ của người sử d...
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
Điều 7. Quan hệ lao động
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
Chương II
VIỆC LÀM
Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm
Điều 10. Quyền làm việc của người lao động
Điều 12. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm
Điều 13. Chương trình việc làm
Điều 14. Tổ chức dịch vụ việc làm
Chương III
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Mục 1. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 15. Hợp đồng lao động
Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động
Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động
Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động
Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động
Điều 22. Loại hợp đồng lao động
Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động
Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động
Điều 25. Hiệu lực của hợp đồng lao động
Điều 26. Thử việc
Điều 27. Thời gian thử việc
Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc
Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc
Mục 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động
Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
Điều 34. Người lao động làm việc không trọn thời gian
Mục 3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Bộ luật Lao động 2012 có mục lục dễ theo dõi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ luật Lao động 2012 có mục lục dễ theo dõi - Người đăng: Ricky Ecuador
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Bộ luật Lao động 2012 có mục lục dễ theo dõi 9 10 135