Ktl-icon-tai-lieu

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2013

Được đăng lên bởi Chung Nguyen
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1988 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Addr: 123 Trƣơng Định, Phƣờng 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84.08.393 494 79
Fax : 84.08.393 494 78

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2013
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông
qua Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012. Bộ luật gồm 17 chƣơng, 242 điều,
có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 và thay thế Bộ luật Lao động ngày
23/6/1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10; Luật
sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11.
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Căn cứ Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã đƣợc sửa đổi, bổ
sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của ngƣời lao
động, ngƣời sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện ngƣời sử
dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ
lao động; quản lý nhà nƣớc về lao động.
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
1. Ngƣời lao động Việt Nam, ngƣời học nghề, tập nghề và ngƣời lao động khác đƣợc quy
định tại Bộ luật này.
2. Ngƣời sử dụng lao động.
3. Ngƣời lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Bộ luật này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau:
1. Ngƣời lao động là ngƣời từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp
đồng lao động, đƣợc trả lƣơng và chịu sự quản lý, điều hành của ngƣời sử dụng lao động.
2. Ngƣời sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá
nhân có thuê mƣớn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có
năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
3. Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của ngƣời lao động cùng làm việc cho một ngƣời
sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của ngƣời sử dụng lao động.
4. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban
chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chƣa thành lập công đoàn cơ sở.
5. Tổ chức đại diện ngƣời sử dụng lao động là tổ chức đƣợc thành lập hợp pháp, đại diện và
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

CÔNG ...
1/61
CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ PHẦN MỀM SÀI GÕN TÂM ĐIỂM
Addr: 123 Trƣơng Định, Phƣờng 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84.08.393 494 79
Fax : 84.08.393 494 78
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2013
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông
qua Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012. Bộ luật gồm 17 chƣơng, 242 điều,
có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 và thay thế Bộ luật Lao động ngày
23/6/1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10; Luật
sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11.
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Căn cứ Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã đƣợc sửa đổi, bổ
sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của ngƣời lao
động, ngƣời sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện ngƣời sử
dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ
lao động; quản lý nhà nƣớc về lao động.
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
1. Ngƣời lao động Việt Nam, ngƣời học nghề, tập nghề và ngƣời lao động khác đƣợc quy
định tại Bộ luật này.
2. Ngƣời sử dụng lao động.
3. Ngƣời lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Bộ luật này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau:
1. Ngƣời lao động là ngƣời từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp
đồng lao động, đƣợc trả lƣơng và chịu sự quản lý, điều hành của ngƣời sử dụng lao động.
2. Ngƣời sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá
nhân có thuê mƣớn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có
năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
3. Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của ngƣời lao động cùng làm việc cho một ngƣời
sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của ngƣời sử dụng lao động.
4. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban
chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chƣa thành lập công đoàn cơ sở.
5. Tổ chức đại diện ngƣời sử dụng lao động là tổ chức đƣợc thành lập hợp pháp, đại diện và
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2013 - Người đăng: Chung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2013 9 10 66