Ktl-icon-tai-lieu

bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2012

Được đăng lên bởi cao-thi-trang
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 4065 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUỐC HỘI
Luật số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/2012/QH13
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khóa XIII, kỳ họp thứ ba
(Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày …. tháng …. năm 2012 )
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao
động, tập thể người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng
lao động và trách nhiệm của nhà nước trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên
quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và một số người lao động
khác được quy định tại Bộ luật này.
2. Người sử dụng lao động.
3. Người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại
Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
thành viên có quy định khác.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động, làm việc theo
hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao
động.
2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia
đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì
từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

3. Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm việc cho một
người sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của người sử dụng
lao động.
4. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa
các bên trong quan hệ lao động.
Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với
người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử
dụng lao động.
5. Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với
người sử dụng lao động xuất phát từ việc hiểu, giải thích và thực hiện khác nhau các quy
định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế,
thoả thuận hợp pháp khác.
6. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là t...
QUC HI
Lut s: /2012/QH13
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
QUC HI
NƯỚC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Khóa XIII, k hp th ba
(T ngày 20 tháng 5 đến ngày …. tháng …. năm 2012 )
B LUT LAO ĐỘNG (SA ĐỔI)
Căn c Hiến pháp nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã
được
sa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;
Quc hi ban hành B lut Lao động.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
B lut Lao động quy định tiêu chun lao động, quyn và nghĩa v ca người lao
động, tp th người lao động, người s dng lao động, t chc
đại din người s dng
lao động và trách nhim ca nhà nước trong quan h lao động và các quan h khác liên
quan trc tiếp đến quan h lao động.
Điu 2. Đối tượng áp dng
1. Người lao động Vit Nam, người hc ngh, tp ngh và mt s người lao động
khác được quy định ti B lut này.
2. Người s dng lao động.
3. Người lao động nước ngoài làm vi
c cho các doanh nghip, t chc và cá nhân ti
Vit Nam tr trường hp điu ước quc tế mà Cng hoà Xã hi ch nghĩa Vit Nam
thành viên có quy định khác.
4. Cơ quan, t chc, cá nhân khác có liên quan trc tiếp đến quan h lao động.
Điu 3. Gii thích t ng
Trong B lut này, các t ng dưới đây được hiu như sau:
1. Người lao động người ít nht đủ 15 tu
i, có kh năng lao động, làm vic theo
hp đồng lao động, được tr lương và chu s qun lý, điu hành ca người s dng lao
động.
2. Người s dng lao động là doanh nghip, cơ quan, t chc, hp tác xã, h gia
đình, cá nhân có thuê mướn, s dng lao động theo hp đồng lao động; nếu là cá nhân thì
t đủ 18 tui tr lên và có đầ
y đủ năng lc hành vi dân s.
bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2012 - Người đăng: cao-thi-trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2012 9 10 91