Ktl-icon-tai-lieu

Bộ luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể - Số : 93/2002/NĐ-CP

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ

--------Sè : 93/2002/N§-CP

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

--------------------------------------------------- hL.300

Hµ Néi, ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2002

NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 196/CP
ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tháa íc lao ®éng tËp thÓ
_____
ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
NghÞ ®Þnh :

§iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 196/CP ngµy 31
th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét
sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tháa íc lao ®éng tËp thÓ c¨n cø theo LuËt söa
®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng (sau ®©y gäi chung lµ Bé luËt
Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) nh sau :
1. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 1 nh sau :
''§iÒu 1.
1. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông tháa íc lao ®éng tËp thÓ lµ c¸c doanh
nghiÖp, tæ chøc cã tæ chøc c«ng ®oµn c¬ së hoÆc Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn
l©m thêi, bao gåm :
a) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc,
LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam;
b) C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù
nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi;
c) Hîp t¸c x· thµnh lËp theo LuËt Hîp t¸c x· cã sö dông lao ®éng theo
hîp ®ång lao ®éng;

2
d) C¸c c¬ së gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa, thÓ thao ngoµi c«ng lËp thµnh lËp
theo NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ
vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi hãa;
®) C¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ hoÆc níc ngoµi ®ãng trªn l·nh thæ ViÖt
Nam cã sö dông lao ®éng hîp ®ång lµ ngêi ViÖt Nam, trõ trêng hîp ®iÒu íc
quèc tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã
quy ®Þnh kh¸c."
2. Söa ®æi §iÒu 3 nh sau :
Thay côm tõ ''tæ chøc c«ng ®oµn l©m thêi'' b»ng côm tõ ''Ban ChÊp hµnh
C«ng ®oµn l©m thêi''.
3. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 5 nh sau :
''§iÒu 5. ViÖc ®¨ng ký tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ theo §iÒu 47 cña Bé luËt
Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau :
Trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy ký kÕt tháa íc lao ®éng tËp thÓ, ngêi
sö dông lao ®éng ph¶i göi b¶n tháa íc lao ®éng tËp thÓ ®Õn Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, n¬i cã trô së ch...
chÝnh phñ
-- - - - - -- -
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 93/2002/N§-CP
---- - - ---- - - ---- - - ---- - - ---- - - ---- - - ---- - - ----
-- - - - - hL.300
Hµ Néi, ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2002
NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 196/CP
ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tháa íc lao ®éng tËp thÓ
_____
ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi,
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
NghÞ ®Þnh :
§iÒu 1. Söa ®æi, sung mét ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 196/CP ngµy 31
th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét
sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tháa íc lao ®éng tËp thÓ c¨n cø theo LuËt söa
®æi, sung mét ®iÒu cña luËt Lao ®éng (sau ®©y gäi chung luËt
Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) nh sau :
1. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 1 nh sau :
''§iÒu 1.
1. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông tháa íc lao ®éng tËp thÓ c doanh
nghiÖp, chøc chøc c«ng ®oµn hoÆc Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn
l©m thêi, bao gåm :
a) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc,
LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam;
b) C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh,
nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi;
c) Hîp t¸c thµnh lËp theo LuËt p t¸c dông lao ®éng theo
hîp ®ång lao ®éng;
Bộ luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể - Số : 93/2002/NĐ-CP - Trang 2
Bộ luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể - Số : 93/2002/NĐ-CP - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bộ luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể - Số : 93/2002/NĐ-CP 9 10 506