Ktl-icon-tai-lieu

Bộ luật lao động

Được đăng lên bởi Phùng Trung Thành
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2719 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Luật Lao động
Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Lời Nói đầu
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá
trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố
quyết định sự phát triển của đất nước.
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng
lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần
thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống
pháp luật của quốc gia.
Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám năm
1945 đến nay, Bộ luật lao động thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt
Nam và cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản lý lao động.
Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động,
đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện
cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài
năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm
đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả
trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì
sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
CHươNG I
NHữNG QUY địNH CHUNG
Điều 1
Bộ luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với
người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.
Điều 2
Bộ luật lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng
lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu.
Bộ luật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia đình và một
số loại lao động khác được quy định tại Bộ luật này.
Điều 3

Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và
người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam
trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này và các quy định khác
của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
Điều 4
Chế độ lao động đối với công...
Bộ Luật Lao động
Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Lời Nói đầu
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá
trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố
quyết định sự phát triển của đất nước.
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng
lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần
thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống
pháp luật của quốc gia.
Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám năm
1945 đến nay, Bộ luật lao động thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt
Nam và cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản lý lao động.
Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động,
đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện
cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài
năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm
đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả
trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì
sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
CHươNG I
NHữNG QUY địNH CHUNG
Điều 1
Bộ luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với
người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.
Điều 2
Bộ luật lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng
lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu.
Bộ luật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia đình và một
số loại lao động khác được quy định tại Bộ luật này.
Điều 3
Bộ luật lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ luật lao động - Người đăng: Phùng Trung Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Bộ luật lao động 9 10 524